Homepage

CZ0313141 - Žofina Huť

Rozloha: 45.0582 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°54'30'' v.d., 48°48'41'' s.š.
Nadmořská výška: 473 - 476 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita je umístěna po obou stranách silnice III. třídy mezi osadami Žofinka a Záblatí, západně od obce Nová Ves nad Lužnicí a je vymezena převážně luční enklávou ohraničenou okraji lesů.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality je tvořeno svrchnokřídovými sedimenty spodního oddílu klikovského souvrství - pestrými pískovci, slepenci, prachovci a jílovci. Geomorfologie: Lokalita leží v jižní části Třeboňské pánve (v podcelku Českovelenická pánev). Reliéf: Lokalita má plochý, mírně zvlněný reliéf, který se sklání severním směrem k rašeliništi Žofinka. Nadmořská výška přibližně 475 m n. m. Pedologie: Území se nachází v širokém pásmu pseudogleje na pánevních sedimentech, na silněji podmáčených stanovištích je vyvinut glej typický, místy s přechody ke gleji organozemnímu. Krajinná charakteristika: Jedná se o poměrně rozsáhlé luční enklávy vymezené okrajem jehličnatých lesů, zčásti řídce urbanizované roztroušenými drobnými osadami a samotami.  

Biota:

Charakteristika bioty: Vlhké extenzívní louky, místně podmáčené, nepravidelně kosené, místy s postupným zarůstáním náletovými dřevinami. Charakteristika ve vztahu k chráněnému fenoménu: Pro ochranu modráska bahenního (Maculinea nausithous) mají zásadní význam extenzívní vlhké louky (T1.9, střídavě vlhké bezkolencové louky a T1.5, vlhké pcháčové louky).  

Kvalita a význam:

Regionálně významná populace modráska bahenního (Maculinea nausithous).  

Zranitelnost:

Louky jsou ohrožené buď změnou způsobu hospodaření nebo jejich opuštěním a nástupem sukcese.  

Management:

Ruční sečení travních porostů jednou ročně (červen nebo září až říjen - případně část v červnu, zbytek koncem sezóny).  

Možné střety zájmu:

Eutrofizace lokality. Ničení mravenišť rodu Myrmica (hostitelé modráska bahenního) mechanizovaným kosením.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 45.0582
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.101.8506
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.250.1148
Z toho X biotopů: 5.042.2742
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.70233.77D/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.70233.77D/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00270.00-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00270.00-/-/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.14560.32C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.14560.32C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.11480.25B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.09400.20
X10 Paseky s podrostem původního lesa2.18024.83
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCCCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.