Homepage

CZ0313134 - Újezdec

Rozloha: 98.5549 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°49'7'' v.d., 49°29'38'' s.š.
Nadmořská výška: 501 - 550 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tři malé rybníky (Kozor, Planinský a Malý Zlatohlav) včetně podmáčené části lesního komplexu (cca 60 ha) situovaného jižně od těchto rybníků. Lokalita se nachází asi 1 km jihozápadně od Újezdce, asi 9 km severoseverozápadně od Blatné. Celá lokalita kopíruje hranice stejnojmenné přírodní rezervace včetně jejího ochranného pásma.  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem jsou žuly středočeského plutonu (blatenský typ), překryté v mělké kotlině s oběma rybníky kvartérními deluviálními písčitými hlínami a sedimenty vodních nádrží.
Geomorfologie: Lokalita leží v Blatenské pahorkatině, v mírně zvlněném reliéfu, těsně pod rozvodím mezi povodími Hajanského a Závišínského potoka.
Reliéf: Plochá mírně zvlněná pahorkatina; rybníky situované v území EVL leží v mělké terénní depresi (pramenná oblast drobného toku těsně pod plochým rozvodím), jejíž svahy se velmi pozvolna zdvíhají k okolním nevysokým terénním elevacím.
Pedologie: Území se nachází v oblasti kambizemě typické kyselé s přechody k pseudogleji, v rybniční depresi je vyvinut glej typický.
Krajinná charakteristika: Mozaikovitá kulturní krajina s mnoha rybníky různých velikostí, menšími lesními celky a četnými lesíky a "kazy" uprostřed zemědělsky obdělávaných pozemků.  

Biota:

Tři malé rybníky, zarůstající poměrně širokými lemy litorálních rákosin (M1.1, Glycerietum maximae, Typhetum latifoliae) a porostů vysokých ostřic (M1.7, Caricetum gracilis). Nad SV a JV břehem Planinského rybníka jsou zachovány louky svazu Molinion (T1.9) s přechody ke společenstvům svazů Calthion (T1.5), případně Arrhenatherion (T1.1), v nichž se z významnějších druhů vyskytují chrpa luční (Centaurea jacea), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) aj. Severní břehy těchto rybníků lemují téměř souvislé porosty vrby popelavé (Salix cinerea) (K1). Lesní porosty zahrnuté do lokality jsou kulturní, na části plochy ale náletového původu s převahou břízy, olše, osiky a s příměsí borovice.
Na lokalitě se rozmnožuje 11 druhů obojživelníků, většina z nich zde má početné prosperující populace. Kromě kuňky ohnivé (Bombina bombina) patří k nejvýznamnějším výskyt skokana ostronosého (Rana arvalis), jehož místní populace, jejíž velikost byla odhadnuta na tisíce rozmnožujících se adultů, patří k nejpočetnějším v rámci celé České republiky. Početnosti tisíců adultních jedinců dosahují také místní populace čolka obecného (Triturus vulgaris), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), ropuchy obecné (Bufo bufo) a rosničky zelené (Hyla arborea).
Hnízdí zde poměrně široké druhové spektrum vodních a mokřadních ptáků, z nichž k významnějším patří potápka malá (Tachybaptus ruficolllis), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a moták pochop (Circus aeruginosus), tedy druhy vázané na rozsáhlejší litorální porosty.
 

Kvalita a význam:

Z hlediska reprodukčních nároků kuňky ohnivé (Bombina bombina) a dalších prokázaných druhů obojživelníků se jedná o významnou lokalitu - dlouhodobě ve velmi dobrém stavu. Rybníky Kozor, Planinský a Malý Zlatohlav představují vhodné prostředí pro rozmnožování kuňky, zatímco lesy a louky v okolí rybníků nabízejí četné možnosti k jejímu přezimování na souši.  

Zranitelnost:

Intenzifikace rybářského hospodaření, především vysazování těžších rybích obsádek a vyšších věkových stadií ryb. Ty mohou populaci kuňky obecné ohrožovat přímou predací pulců, a dále způsobují vysoký zákal vody, což vede k ústupu litorálních porostů, kde nacházejí pulci obojživelníků útočiště před predací i potravu.
Vysazování v zajetí odchovaných kachen pro myslivecké účely. Tyto kachny, vysazované ve značných hustotách, intenzivně vyžírají pulce obojživelníků.  

Management:

Regulovat intenzitu rybářského hospodaření na rybnících, tj. zachovat extenzivní rybářské hospodaření (nasazovat nízké rybí obsádky, mladá věková stadia ryb, nehnojit, regulovat intenzitu přikrmování ryb). Zabránit dalšímu vypouštění v zajetí odchovaných kachen divokých pro myslivecké účely na lokalitu.  

Možné střety zájmu:

Zvyšování intenzity rybářského hospodaření (zvyšování rybích obsádek, odstraňování či redukce litorálních porostů na rybnících), vysazování v zajetí odchovaných kachen pro myslivecké účely (na lokalitě již zjištěny v letech 2004 a 2005).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 98.5549
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.000.0089
Z toho neprioritních naturových biotopů: 8.738.604
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.046.9479
Z toho X biotopů: 0.510.5075
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.07445.14C/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty5.07445.14C/C/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.00890.00C/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.00890.00C/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)2.92282.96B/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky2.92282.96B/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.60680.61C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.60680.61C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.16070.16C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.07950.08C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.22640.22D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.57313.62B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.89090.90B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky2.01732.04C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00590.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.34090.34
X12 Nálety pionýrských dřevin0.16070.16
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Březí u Blatné, Újezdec u Bělčic  

Prameny:

Fischer D., Fischerová J.Seznam zjištěných lokalit čolka velkého (Triturus cristatus), kuňky obecné (Bombina bombina) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) na území (Podbrdska). Msc., depon. in AOPK ČR.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.