Homepage

CZ0313131 - Třeboň

Rozloha: 98.1216 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°46'40'' v.d., 48°59'14'' s.š.
Nadmořská výška: 437 - 444 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita jižně od Třeboně je velmi členitá a zahrnuje hlavní (východní) hráze rybníků Svět a Opatovický, dále hráz zrušeného rybníka Hrádeček, menších rybníků v okolí a porosty v parku u Schwarzenberské hrobky a v Brannském doubí.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality budují terciérní sedimenty domanínského souvrství a mydlovarského souvrství (jíly, diatomity, pískovce, slepence), ve východní části svrchnokřídové sedimenty klikovského souvrství. Kvartérní vrstvy představují hlinité písky, písčité hlíny, sedimenty vodních nádrží a rašelina. Hráze rybníků jsou z hlinitého a písčitého materiálu, místy s lomovým kamenem různého původu.
Geomorfologie: Lokalita leží ve střední části Třeboňské pánve a má rovinatý terén, z něhož nápadně vystupují převýšené hráze velkých rybníků.
Reliéf: Nadmořská výška průměrně 435-442 m.
Krajinná charakteristika: Jedná se o lokalitu reprezentující typický krajinný ráz Třeboňské pánve, na hrázích rybníků Svět a Opatovický a na hrázi zrušeného rybníka Hrádeček jsou významné hrázové porosty dubu letního. Polopřírodní lesní a parkové porosty u Schwarzenberské hrobky a v Brannském doubí se vyznačují rovněž výskytem cenných jedinců dubu letního a dalších místních dřevin.  

Biota:

Základní charakteristika: Lokalita je tvořena suššími a teplejšími stanovišti hrází velkých rybníků s hrázovými porosty převážně dubu letního starších věkových kategorií a lesními, resp. extenzívními parkovými porosty přírodě blízkého složení převážně na potenciálních stanovištích podmáčených dubových jedlin (hojné zastoupení dubu letního, lípy srdčité, místy buk lesní).
Charakteristika ve vztahu k chráněnému fenoménu: Pro ochranu brouků tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) a páchníka hnědého (Osmoderma eremita) mají zásadní význam hojné hrázové porosty dubu letního s mohutnými jedinci vyšších věkových kategorií, včetně stádia rozpadu a hojný výskyt starších dubů letních (v porostech nebo jako solitéry při cestách nebo na loukách) v polopřirozených lesních porostech obory a parku. Jedná se především o stanoviště L7.1 (kyselé doubravy na hrázích) a různé typy hospodářského smíšeného lesa a parkové výsadby.  

Kvalita a význam:

Pravděpodobně nejvýznamnější lokalita v jižních Čechách a jedná z nejvýznamnějších lokalit v celé ČR pro páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Populace obou druhů jsou zde silné a existuje dobrá perspektiva pro jejich udržení.  

Zranitelnost:

Hlavní riziko představuje odstraňování starých a odumírajících stromů, používání pesticidů a změny hydrologických poměrů.  

Management:

Ponechávání torz odumřelých dubů s trouchem k dokončení vývoje xylofágního hmyzu (po dobu 5 let). Vyloučení použití insekticidů a fungicidů.  

Možné střety zájmu:

Možnost konfliktu mezi zájmy ochrany přírody a normami určujícími možnost existence a obnovy stromových porostů na hrázích a u silničních komunikací.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 98.1216
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 39.0138.283
Z toho ostatních přírodních biotopů: 11.9511.7342
Z toho X biotopů: 19.4119.0497
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.78230.79B/B/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.78230.79B/B/-
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.00270.00C/C/-Ne
V5 Vegetace parožnatek0.00270.00C/C/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.20940.21C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.20940.21C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.01140.01C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.01140.01C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.48894.57C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky4.48894.57C/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 32.788333.41D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy32.788333.41D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.25540.26D/C
L1 Mokřadní olšiny1.65671.68C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.21210.21D/C
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.19090.19C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.29170.29C/C
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.00140.00D/C
T1.4 Aluviální psárkové louky3.53833.60C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky5.17725.27C/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.41050.41C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.05330.05
X5 Intenzivně obhospodařované louky2.98643.04
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla6.69036.81
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.07522.11
X12 Nálety pionýrských dřevin1.05901.07
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.23021.25
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace4.95535.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCA
tesařík obrovskýP
Cerambyx cerdoCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Branná, Domanín u Třeboně, Třeboň  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.