Homepage

CZ0313129 - Purkrabský rybník a Točník

Rozloha: 7.8973 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°54'55'' v.d., 48°56'42'' s.š.
Nadmořská výška: 451 - 454 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalitu tvoří západní hráze rybníků Purkrábský a Točník, asi 500 m východně od obce Hamr.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality je tvořeno v jižní části svrchnokřídovými sedimenty spodního oddílu klikovského souvrství (pískovce a slepence), v severní části migmatity moldanubického stáří. Vlastní podloží tvoří středověké rybniční hráze z hlinitopísčitého a jílovitého materiálu.
Geomorfologie: Území se nachází v jižní části Třeboňské pánve (v její části Českovelenická pánev, již v těsném kontaktu s Maršovickou vrchovinou na východě (součást Novobystřické vrchoviny).
Reliéf: Antropogenní tvary rybničních hrází vystupují o několik metrů nad plochý až mírně zvlněný reliéf jihovýchodní části Třeboňské pánve. Nadmořská výška 452 m n. m.
Pedologie: V území mimo zatopené rybniční deprese převažuje glej typicky, na novotvarech rybničních hrází jsou vyvinuty půdy typu kambizemě nebo půdy surové, nevyvinuté.
Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří rybniční hráze rybníků Purkrábský a Točník s alejemi dubů letních a spojovací hráz mezi nimi. Po hrázi Purkrabského rybníka vede komunikace III. třídy Klikov - Chlum u Třeboně.
Nadmořská výška: 450 m n. m.  

Biota:

Základní charakteristika: Jedná se o sušší a teplejší biotop rybničních hrází s hrázovými porosty dubu letního včetně jedinců starších věkových kategrií.
Charakteristika ve vztahu k chráněnému fenoménu: Vlastní biotop tvoří hrázové porosty - duby letní různého stáří, převažují vyšší věkové kategorie a tloušťové dimenze dubů, včetně stromů odumírajících a torz ve stádiu rozpadu. Jedná se převážně o stanoviště blížící se biotopu L7.1 (suchá acidofilní doubrava).  

Kvalita a význam:

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) se vyskytuje v hrázových porostech, výskyt je stálý. Oproti ostatním lokalitám v okolí Třeboně jde o populaci menšího významu.  

Zranitelnost:

Na rybničních hrázích může dojít ke střetu mezi požadavky ochrany přírody a měnícími se normami upravující kategorizaci hrází jako staveb a možnosti či nemožnosti údržby a obnovy porostů stromů.  

Management:

Ponechávání části dřevní hmoty odumírajících a trouchnivých stromů na místě.  

Možné střety zájmu:

Kácení stromů s výskytem xylofágních brouků či zpracování jejich polomů - možnost konfliktu mezi zájmy ochrany přírody a normami určujícími možnost existence a obnovy stromových porostů na hrázích a u silničních komunikací.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.8973
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.630.366
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.580.3618
Z toho X biotopů: 3.450.273
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.3664.63-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.36604.63-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.04660.59B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.30793.89-/-
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.00730.09-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.18462.33
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.08841.11
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Hamr, Chlum u Třeboně  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.