Homepage

CZ0313125 - Tábor - Zahrádka

Rozloha: 30.0786 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°37'29'' v.d., 49°25'15'' s.š.
Nadmořská výška: 468 - 483 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava malých rybníků na vojenském cvičišti zsz. od Tábora (2,5 km od centra města).  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem je biotiticko-pyroxenický melanokratní drobnozrnný syenit táborského typu. Horninový podklad je překryt deluviálními sedimenty a na dnech rybníků sedimenty vodních nádrží.
Geomorfologie: Mírně zvlněný terén Táborské pahorkatiny asi 1 km severně od hluboce zaříznutého údolí Lužnice, těsně pod nevýrazným dílčím rozvodím.
Reliéf: Velmi mírně zvlněný terén plošiny nad pravým břehem zaříznutého údolí Lužnice, s širokými a plochými terénními depresemi, zčásti vyplněnými menšími rybníky.
Pedologie: Lokalita se nachází v oblasti kambizemě typické na kyselých intruzívech (jen na svazích nevýrazných terénních elevací) s přechody k pseudogleji, v terénních depresích je vyvinut glej typický.
Krajinná charakteristika: Soustava čtyř malých, nebeských, extenzivně obdělávaných rybníků s rozsáhlými litorálními porosty. Rybníky jsou obklopeny mozaikou mokřadů, tůní, náletových porostů dřevin a sukcesních travinobylinných porostů vojenského cvičiště.  

Biota:

Ve většině rybníků jsou vyvinuty poměrně široké lemy litorálních porostů rákosin (M1.1 - Typhetum latifoliae, T. angustifoliae) a vysokých ostřic (M1.7 - Caricetum gracilis, Phalaridetum arundinaceae), některé rybníky jsou zarostlé téměř celé (Studený rybník). Na litorální porosty navazují většinou souvislé porosty mokřadních vrbin (K1 - Frangulo-Salicetum cinereae), pod hrázemi některých rybníků jsou vyvinuty iniciální mokřadní olšiny (L1 - sv. Alnion glutinosae). Zbytek plochy lokality je pokryt mozaikou travinobylinné mezofilní až mokřadní vegetace, silně degradované v důsledku nekosení a ruderalizované dominantní třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), a křovinných porostů s převahou vrby popelavé (Salix cinerea). Z významnějších druhů lze jmenovat chrastavec rolní (Knautia arvensis), starček přímětník (Senecio jacobaea), zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus serotinus), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), jetel rolní (Trifolium arvense), jetel pochybný (T. dubium), svízel syřišťový (Galium verum), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides). Místy jsou vytvořeny mělké periodické a vysýchající tůňky s žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica), bahničkou mokřadní (Eleocharis palustris), orobincem širokolistým (Typha latifolia), kalužníkem šruchovým (Peplis portula).
Na dvou východních rybnících s bohatými litorálními porosty (Studený a Zahrádecký) hnízdění pestrého spektra vodních a mokřadních ptáků: např. moták pochop (Circus aeruginosus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), čírka modrá (Anas querquedula) - výskyt v hnízdní době. Na otevřených, místy podmáčených plochách v okolí rybníků hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago) a bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), v doprovodných porostech křovin se pravidelně vyskytuje slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Na rybnících také početné populace některých druhů obojživelníků - rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana kl. esculenta). V poslední době byl na lokalitě zjištěn výskyt listonoha letního (Triops cancriformis, druh uvedený v červeném seznamu jako kriticky ohrožený).  

Kvalita a význam:

Regionálně významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina). Nejpočetnější rozmnožování druhu zpravidla na Studeném rybníku, který není hospodářsky využíván.  

Zranitelnost:

Intenzifikace rybářského hospodaření. Vzhledem k tomu, že se jedná o soustavu nebeských rybníků poblíž rozvodí s velmi malým povodím, hrozí v suchých letech značné kolísání vodní hladiny a částečné vysychání rybníků a s tím související zazemňování.  

Management:

Regulovat intenzitu rybářského hospodaření na rybnících, tj. zachovat extenzivní rybářské hospodaření (nasazovat nízké rybí obsádky, mladá věková stadia ryb, nehnojit, regulovat intenzitu přikrmování ryb) a neobnovovat rybářské hospodaření na rybníku Studený.  

Možné střety zájmu:

Zvyšování intenzity rybářského hospodaření (vysoké rybí obsádky, odstraňování litorálních porostů rybníků).
Nevhodná změna využití území v bezprostředním okolí rybníků (v současné době vojenské cvičiště).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 30.0786
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.600.1823
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.0112.6378
Z toho X biotopů: 19.495.8634
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.00160.00C/B/-Ne
V5 Vegetace parožnatek0.00160.00C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.18070.60D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.18070.60D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny7.963226.47B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01430.04C/C
L1 Mokřadní olšiny1.03843.45B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod2.33847.77C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.28354.26B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla5.218417.34
X12 Nálety pionýrských dřevin0.64502.14
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Klokoty  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.