Homepage

CZ0313122 - Štěkeň

Rozloha: 6.0222 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°0'58'' v.d., 49°15'48'' s.š.
Nadmořská výška: 380 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Aleje při jihovýchodním okraji obce Štěkeň, 7-8 km východně od Strakonic.  

Ekotop:

Geologie: Podloží, tvořené kordierickými a perlovými rulami moldanubika, je překryté nezpevněnými terciérními písčitohlinitými a hlinitými uloženinami a mocnou vrstvou kvartérních fluviálních sedimentů řeky Otavy.
Geomorfologie: Území se nachází v Kestřanské pánvi, která je součástí Českobudějovické pánve.
Reliéf: Levobřežní část široké nivy řeky Otavy, s plochým reliéfem.
Pedologie: Půdním pokryvem celé říční nivy je fluvizem typická s přechody k fluvizemi glejové.
Krajinářská charakteristika: Kulturní krajina (louky) s liniovou výsadbou tvořenou podél komunikací a odvodňovacích příkopů, která je tvořena z větší části dubem letním.  

Biota:

Kulturní louky (X5) s přechody k mezofilním ovsíkovým loukám (T1.1) a liniové porosty (X13) listnáčů, převážně dubů letních (Quercus robur) o průměru kmene až cca 80-100 cm, podél vodotečí a komunikací. V podúrovni se hojně zmlazuje javor mléč (Acer platanoides) a roztroušeně se vykytují střemcha obecná (Prunus padus) a bez černý (Sambucus nigra). Bylinné patro je silně ruderalizované: kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kulík městský (Geum urbanum), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), kostival lékařský (Symphytum officinale), krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum), karbinec evropský (Lycopus europaeus), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) aj.
V biocenóze naprosto převládají běžné druhy kulturní krajiny, výjimkou je výskyt chráněného tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo).  

Kvalita a význam:

Jediná lokalita tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v severozápadní části jihočeského regionu.  

Zranitelnost:

Tesařík obrovský je citlivý na hnojení a použití pesticidů na zemědělských pozemcích. Rizikovým faktorem je samozřejmě odstraňování napadených stromů a silné probírky korun. Negativně působí i změny hydrografických poměrů a změny zastínění, vzhledem k snadné dostupnosti i sběr tesaříka obrovského entomology.  

Management:

V ochranném pásmu lokality je třeba vyloučit použití biocidů. Torza odumřelých dubů by měla být na lokalitě ponechána k dokončení vývoje xylofágního hmyzu (po dobu 5 let). Je třeba se starat o udržení stabilního vodního režimu (údržba melioračních stok). Liniová výsadba stromů by měla být doplňována duby (vyvarovat se např. hustší výsadby topolů, které přerůstají duby, zastiňují jejich kmeny a brání vývoji tesaříků) se snahou o věkové rozrůznění. Keřové patro je třeba ponechat bez radikálních úprav.  

Možné střety zájmu:

Běžné hospodaření v liniových porostech směřuje ke kácení stromů s výskytem xylofágních brouků či zpracování jejich polomů, případně k odstraňování suchých větví s následným chemickým ošetřením, také nevěnuje patřičnou péči různověkosti porostů a zachování keřového patra. Při nešetrné údržbě melioračních kanálů může dojít ke změnám hladiny spodní vody. Při hospodaření na kulturních loukách dochází k užívání pesticidů.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.0222
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.820.3507
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.35075.82-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.35075.82-/-/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
tesařík obrovskýP
Cerambyx cerdoCCAC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Štěkeň  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.