Homepage

CZ0313119 - Rašeliniště Radlice

Rozloha: 3.8751 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°19'0'' v.d., 49°7'55'' s.š.
Nadmořská výška: 578 - 592 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava tří lesních rybníčků a rašelinné louky mezi nimi asi 1 km severně od Radlic, 10 km SZ od Dačic.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým podkladem jsou cordieritické ruly a migmatity jednotvárné skupiny moldanubika. Horninové podloží je překryto deluviálně-fluviálními sedimenty a sedimenty vodních nádrží. Mezi rybníky se nachází drobné ložisko humolitu.
Geomorfologie: Území se nachází v Rudoleckém prolomu v Novobystřické vrchovině, která je součástí Českomoravské vrchoviny.
Reliéf: Nevýrazná sníženina na prameništi bezejmenné vodoteče ve zvlněném reliéfu Novobystřické vrchoviny.
Pedologie: Území se nachází v oblasti kambizemě dystrické (s častými přechody k pseudogleji). V terénní depresi je vyvinut glej organozemní a místy organozem (přechodová rašelina až slatina).
Krajinná charakteristika: Kaskáda tří lesních rybníčků s rašelinnými loukami a pramenným rašeliništěm mezi nimi. Lokalita je obklopena podmáčenými a kulturními smrčinami.  

Biota:

Tři extenzivně obdělávané až neobdělávané oligotrofní až dystrofní lesní rybníčky s makrofytní vegetací, v níž dominují submerzní porosty bublinatky jižní (Utricularia australis) a natantní porosty rdestu vzplývavého (Potamogeton natans) (V1C, V1F), vzácně se objevuje leknín bělostný (Nymphaea candida). V obvodových mělčích částech rybníků jsou vytvořeny různě široké lemy ostřicových porostů as. Caricetum rostratae (M1.7). Mezi druhým a třetím rybníčkem odspodu a ve výtopě horního rybníčka jsou vyvinuta společenstva přechodových rašelinišť svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis (R2.3) a fragmenty společenstev svazu Caricion fuscae (R2.2), s výskytem řady ohrožených či jinak významných rostlinných druhů: rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), mochna bahenní (Potentilla palustris), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), ostřice šedavá (Carex canescens), řada rašeliníků, mech Polytrichum strictum aj. V obvodové části rašeliništní enklávy jsou vyvinuty netypické fragmenty rašelinných borů (L10.2), v západní části území se nacházejí potoční olšiny (L2.2A). Žije zde zajímavá entomofauna - ploštice Coranus aegyptius, chladnomilná pestřenka Dasysyrphus tricinctus, břežnice Hydrellia fulviceps (jedna ze dvou lokalit v Čechách), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) aj. V rybnících a jejich okolí se nacházejí početné populace obojživelníků - především skokan krátkonohý (Rana lessonae), dále čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus) a rosnička zelená (Hyla arborea).
 

Kvalita a význam:

Regionálně významná lokalita vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). Stálá populace čolka velkého (Triturus cristatus). Podmínky na lokalitě jsou stabilní vzhledem k tomu, že rybníky nejsou hospodářsky využívány a nejsou v nich žádné ryby. Vzhledem k oligotrofnímu až dystrofnímu charakteru lokality je i zarůstání vodních ploch poměrně pomalé.  

Zranitelnost:

Biota lokality je citlivá na změny vodních poměrů. Také intenzifikace rybářského využití (resp. snaha rybníky hospodářsky využít) by přivodila nepříznivé změny biocenózy.  

Management:

Pro udržení vodního režimu je nutná běžná údržba hrází rybníčků, aby byla zajištěna jejich funkčnost. Nevhodné by bylo obnovení hospodářského využití rybníků. V okolí lokality je třeba zamezit provádění odvodňovacích zásahů. V okolí lokality je třeba se zdržet používání biocidů a zásahů, které by mohly vést k eutrofizaci lokality.  

Možné střety zájmu:

Pro biocenózu lokality by byly rizikovým faktorem snahy o obnovení hospodářského využití rybníčků, na okolních pozemcích pak odvodňování a použití biocidů nebo hnojiv.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.8751
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.940.0368
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.530.8732
Z toho ostatních přírodních biotopů: 20.700.8022
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.13843.57B/C/-Ne
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0.13843.57B/C/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.32298.33C/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.32298.33C/C/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.030.77D/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.03000.77D/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.411910.62A/B/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.411910.62A/B/-
91D0Rašelinný les 0.00680.17C/B/-Ne
L10.2 Rašelinné brusnicové bory0.00680.17C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.28037.23C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.491912.69C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.03000.77D/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCC
vážka jasnoskvrnnáP
Leucorrhinia pectoralisCBAC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Radlice u Volfířova  

Prameny:

Doležal P.Rozšíření a početnost čolka velkého a kuňky obecné ve východní části okresu Jindřichův Hradec a jižní části okresu Jihlava. Msc. Depon. in AOPK ČR.2000
Hesoun P.Výskyt vážek rodu Leucorrhinia ve střední a východní části okresu Jindřichův Hradec. Sborník Jč. muzea v Č. Budějovicích., Přír. Vědy 45: 137 - 143.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.