Homepage

CZ0313116 - Radomilická mokřina

Rozloha: 45.4051 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°15'28'' v.d., 49°7'44'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex vlhkých luk a mokřadních společenstev v nivě Radomilického potoka asi 1,5 km jihozápadně od obce Záblatí, asi 6 km východojihovýchodně od Vodňan. Celá lokalita kopíruje hranice stejnojmenné přírodní rezervace.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvořené biotitickou pararulou je překryto terciérními jílovitými písky mydlovarského souvrství a kvartérními deluviofluviálními sedimenty. Část plochy zaujímá mělké ložisko humolitu.
Geomorfologie: Lokalita se nachází ve střední části Českobudějovické pánve (okrsek Vodňanská pánev).
Reliéf: Široká niva Radomilického potoka s vlhkými loukami a mokřadní nelesní vegetací, jen velmi pozvolna se zdvíhající mírnými svahy k okolním plochým terénním elevacím.
Pedologie: Lokalita se nachází v širokém pásmu pseudoglejů (mírné svahy), v nivě je vyvinut glej typický s přechody ke gleji organozemnímu a organozemi (slatina).
Krajinná charakteristika: Intenzivně zemědělsky obdělávaná jen málo zalesněná krajina v plochém terénu Českobudějovické pánve s hustou sítí rybníků různé velikosti.  

Biota:

EVL Radomilická mokřina se nachází v široké nivě Radomilického potoka, kde zahrnuje rozsáhlý komplex vlhkých luk a mokřadních stanovišť se systémem odvodňovacích struh, s několika remízky a jedním mokřadním rybníkem. Nachází se zde mozaika vysokostébelných společenstev rákosin a vysokých ostřic, náležejících ke svazům Phragmition communis a Caricion gracilis s dominancí chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), zblochanu vodního (Glyceria maxima), rákosu obecného (Phragmites australis) a ostřice štíhlé (Carex gracilis). V těchto porostech se vyskytují periodické tůňky s volnou vodní hladinou. V jižní a západní části lokality navazují cenné porosty krátkostébelných ostřicovomechových společenstev (Caricion fuscae) s přechody k loukám svazu Molinion a pcháčovým loukám svazu Calthion. Jedna ze dvou jihočeských lokalit hrachoru bahenního (Lathyrus palustris). Vyskytuje se zde jak pestrá entomofauna (mj. druhy vážek šídlatka hnědá (Sympecma fusca) a šídlatka brvnatá (Lestes barbarus), kobylka mokřadní (Conocephalus dorsalis) nebo pilatka druhu Croesus varus), tak i bohatá fauna obojživelníků např. skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan zelený (Rana kl. esculenta), rosnička zelená (Hyla arborea) a kuňka ohnivá (Bombina bombina). Pravidelně tu hnízdí nebo se pravidelně vyskytuje řada vodních a mokřadních ptáků, jako např. bekasina otavní (Gallinago gallinago), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), kopřivka obecná (Anas strepera), moták pochop (Circus aeruginosus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a vodouš rudonohý (Tringa totanus). Po Radomilickém potoku pravidelně lokalitou migruje vydra říční (Lutra lutra).
 

Kvalita a význam:

Regionálně významná populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) ve střední části Českobudějovické pánve (desítky volajících samců).  

Zranitelnost:

Lokalita podléhá sukcesi, především zazemňování. Sukcese a zazemňování je rychlejší, pokud nejsou alespoň podstatné části lokality koseny.
Stav lokality závisí podstatně také na momentálních klimatických poměrech a průběhu počasí (v suchých letech bývá někdy téměř bez vody, ve vlhkých letech téměř zcela zaplavená). Velmi důležitá je také funkčnost hradítka, které bylo před více než 10 lety vybudováno na hlavní odvodňovací stoce k zadržení vody na lokalitě. Koncem roku 2004 bylo vybudováno hradítko nové, ale v průběhu sezóny 2005 bylo prakticky nefunkční, což negativně ovlivnilo rozsah tůní jako rozmnožovacího biotopu kuňky obecné v tomto roce.
Dochází také k nepravidelným rozlivům Radomilického potoka po dešťových přívalech, kdy na ploše lokality může sedimentovat jemný živinami bohatý materiál, který způsobuje eutrofizaci, a také mohou být přinášena rezidua pesticidů apod. z okolí.  

Management:

Především je nutno regulovat hydrologické poměry na lokalitě. K tomu slouží vybudované hradítko na hlavní odvodňovací stoce při severozápadním okraji lokality, které zadržuje dostatek vody i pro období déle trvajícího sucha. Je však nutno pravidelně sledovat a zajišťovat funkčnost tohoto hradítka. Kulturní a ostřicové louky ve výše položených částech území je nutno kosit. V roce 2004 byl obnoven rybník při východním okraji lokality ze zdrojů programu revitalizace říčních systémů, je nutno zajistit jeho pouze extenzivní rybářské obhospodařování.  

Možné střety zájmu:

Možná snaha o intenzivní rybářské hospodaření na obnoveném rybníku.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 45.4051
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 34.6515.7344
Z toho ostatních přírodních biotopů: 49.3522.4117
Z toho X biotopů: 19.508.8554
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)12.966228.55C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky12.966228.55C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.33555.14C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.33555.14C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.43270.95B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.43270.95B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.63811.40C/B
L1 Mokřadní olšiny2.52575.56C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.37975.24D/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod5.227311.51B/B
M1.4 Říční rákosiny2.04364.50D/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic9.597321.13B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.09810.21
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.09572.41
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.41593.11
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.31802.90
X12 Nálety pionýrských dřevin3.19847.04
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.85351.87
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.87581.92
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Záblatí  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.