Homepage

CZ0313115 - Boukal

Rozloha: 8.1015 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°20'13'' v.d., 49°27'56'' s.š.
Nadmořská výška: 504 - 516 m n. m.

Mapa:

Poloha:

EVL tvoří soustava dvou lesních rybníků Boukal (horní nádrž) a Zlatina (dolní nádrž) cca 2 km severozápadně od Milevska při jižním okraji lesního komplexu.  

Ekotop:

Geologie: Horninový podklad porfyrické amfibol-biotitické melanokrátní žuly je překryt holocenními hlinitými písky a jílovitopísčitými hlínami a recentními sedimenty vodních nádrží.
Geomorfologie: Lokalita se nachází na jižním okraji Vlašimské pahorkatiny, v okrsku Kovářovská vrchovina.
Reliéf: Rybníky jsou situovány v nízkém plochém rozvodí v mělké terénní depresi holoroviny mezi povodími Hrejkovického a Milevského potoka.
Pedologie: Půdním podkladem přilehlého okolí rybníků je glej typický.
Krajinná charakteristika: Dlouhodobě kultivovaná krajina Středočeské pahorkatiny s mozaikou nepříliš rozsáhlých lesů, zemědělsky obdělávaných ploch a četných menších rybníků s hustou sítí lidských sídel.
 

Biota:

Oba rybníky jsou poměrně mělké a asi z poloviny zarostlé litorálními rákosinami (M1.1) s převládajícím orobincem širokolistým (Typha latifolium) a porosty vysokých ostřic s dominantní ostřicí zobánkatou (M1.7), místy jsou vyvinuty submerzní porosty bublinatky jižní (Utricularia australis) a lakušníků (V1C, V2C). Z významnějších druhů zde rostou skřipinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), lakušník vodní (Batrachium aquatile), bublinatka jižní (Utricularia australis) aj. Litorální porosty osídlují mokřadní druhy brouků, např. drabčík Stenus latifrons, lesák Psammoecus bipunctatus a nostaec Tapinotus sellatus. V obou rybnících se rozmnožují početné populace některých druhů obojživelníků, např. blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), rosničky zelené (Hyla arborea), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana skokana hnědého (Rana temporaria) zeleného (Rana kl. esculenta) a kuňky ohnivé (Bombina bombina). V litorálních porostech rybníku Boukal hnízdí potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a moták pochop (Circus aeruginosus).
 

Kvalita a význam:

Obě vodní nádrže vytváří cenné stanoviště pro pestrou mozaiku vodních a mokřadních společenstev. Z hlediska výskytu a početnosti kuňky ohnivé (Bombina bombina) se jedná o vcelku významnou lokalitu s dobrou perspektivou zachování biotopu. Rozšíření kuňky ohnivé v jižních Čechách je však charakteristické rozptýleným výskytem (stovky známých lokalit výskytu) a malým počtem jedinců na jednotlivých lokalitách.  

Zranitelnost:

Rizikem by byl přechod k intenzivnímu rybářskému hospodaření na rybníku, tj. zvyšování rybích obsádek, hnojení rybníka, přikrmování rybí obsádky.  

Management:

Regulace intenzity rybářského hospodaření na rybníku, tj. udržení extenzivního rybářského hospodaření (nízké obsádky, nasazení mladých věkových stadií ryb, bez hnojení, regulace přikrmování ryb).
V případě nadměrného zarůstání litorálními porosty regulace jejich rozsahu (částečné vysečení).  

Možné střety zájmu:

Zvyšování intenzity rybářského hospodaření.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.1015
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 18.511.4996
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.312.2127
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.499618.51C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.499618.51C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.171714.46B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.041012.84A/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Něžovice  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.