Homepage

CZ0313114 - Onšovice - Mlýny

Rozloha: 23.8828 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°45'28'' v.d., 49°6'21'' s.š.
Nadmořská výška: 590 - 650 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Niva říčky Spůlky, západně až jihozápadně od obce Onšovice u Čkyně.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým podkladem jsou migmatizované ruly jednotvárné skupiny moldanubika, překryté fluviálními sedimenty. Geomorfologie: Lokalita leží ve Vacovické vrchovině, která je součástí Šumavského předhůří. Reliéf: Poměrně úzká potoční niva a mírné svahy nad nivou, přecházející výše do strmějších svahů vrchoviny, v níž je vyhloubeno údolí říčky Spůlky. Pedologie: V nivě je vyvinuta fluvizem typická, místy glej, na mírných svazích kambizem pseudoglejová a na strmějších svazích kambizem dystrická. Krajinná charakteristika: Jihovýchodně a severozápadně orientované svahy podél říčky Spůlky, v současnosti využívané převážně jako pastviny, zčásti jako louky.  

Biota:

Porostem lokality jsou vlhké pcháčové louky (T1.5) s přechody k mezofilním ovsíkovým loukám (T1.1) a k bezkolencovým loukám svazu Molinion (T1.9), ve východní části je na menší ploše vyvinuta olšina. Z významnějších lučních druhů zde rostou chrpa luční (Centaurea jacea), chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), bukvice lékařská (Betonica officinalis), rdesno hadí kořen (Bistorta major), většinou tedy druhy svazu Molinion. Větší část porostů je zdevastována intenzivní pastvou, také sečené louky jsou intenzivně obhospodařovány. Pouze na menších nevypásaných loučkách ve svahu pod lesem (při západní hranici střední části území) je dobře zachována vegetace pcháčových luk. Zde je i bohatší entomofauna - slunéčka Coccinella hieroglyphica a Ceratomegilla conglobata, mandelinky Chrysolina geminata a Ch. varians atd. V lokalitě je zahrnut přirozený tok Spůlky s oboustrannými břehovými porosty vrboolšového luhu (L2.2) s hojnou střemchou hroznatou v podúrovni; bylinné patro je charakterizováno výskytem oměje pestrého (Aconitum variegatum), krabilice chlupaté (Chaerophyllum hirsutum), čistce lesního (Stachys sylvatica), zvonku kopřivolistého (Campanula trachelium), pcháče zelinného (Cirsium oleraceum), ptačince hajního (Stellaria nemorum), pýrovníku psího (Elymus caninus), ostřice třeslicovité (Carex brizoides). Na kamenech v korytě byla zjištěna ruducha Hildebrandia rivularis, která je považována za indikátor čistých vodních toků.
 

Kvalita a význam:

Mokré louky se současným výskytem krvavce totenu a mravenců r. Myrmica, což je předpokladem pro udržení populace modráska bahenního (Maculinea nausithous), ale jen za předpokladu vynechání pastvy nebo seče v červenci a srpnu.
 

Zranitelnost:

Eutrofizace lokality, kosení pomocí mechanizace (ničí hnízda mravenců), používání pesticidů.  

Management:

Ruční sečení travních porostů lokality jednou ročně - v červnu (dvouetapová seč s týdenním posunem). Odstranění posečené hmoty, vyloučení hnojení, chemických zásahů a meliorací. Vhodné by bylo i vyhlášení ochranného pásma alespoň v lesních porostech nad mikrolokalitami, které jsou dosud méně zasaženy intenzivním sečením a pastvou. Celkově je však současný stav lokality natolik špatný, že by tento management měl být zaměřen spíše k celkové sanaci biocenózy, aby později mohlo dojít i k případné rekolonizaci modráskem bahenním.  

Možné střety zájmu:

Hlavní střety zájmu pramení ze snah o intenzivní zemědělské využití lokality, došlo tak již k její značné eutrofizaci a změně biocenozy. Mechanizovaným kosením může dojít ke zlepšení druhové skladby porostu, jsou jím však ničena hnízda mravenců z rodu Myrmica (hostitelé larev modráska bahenního).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 23.8828
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.941.1804
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.7912.8475
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.050.4917
Z toho X biotopů: 6.741.6104
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.46221.93C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.46221.93C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.686336.37D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky8.686336.37D/B/-
6520Horské sečené louky 3.697415.48D/C/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky3.697415.48D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00160.00B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00160.00B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.14470.60D/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.14470.60D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.03574.33C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.03574.33C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.03060.12A/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.46111.93C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.59206.66
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01840.07
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Nespice, Onšovice u Čkyně, Putkov, Žár u Čkyně  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.