Homepage

CZ0313110 - Moravská Dyje

Rozloha: 258.6103 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°26'13'' v.d., 49°0'40'' s.š.
Nadmořská výška: 434 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Úsek toku řeky Moravské Dyje mezi Dačicemi a státní hranicí s Rakouskem.  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem jsou biotitické a silimaniticko-biotitické pararuly, překryté fluviálními sedimenty.
Geomorfologie: Moravská Dyje v dotčeném úseku protéká Dačickou kotlinou a Starohobzskou vrchovinou, které jsou součástmi Křižanovské vrchoviny.
Reliéf: Moravská Dyje protéká poměrně výrazně modelovaným, mělce zaříznutým údolím s poměrně úzkou údolní nivou (30 - 50 m), jen místy je vyvinuta niva širší (50-200 m). Niva navazuje na svahy o relativně velkém sklonu, místy s vystupujícími skalkami. Koryto řeky na většině délky úseku přirozeně meandruje v nivních sedimentech, dno je většinou hlinité se štěrkopískovými nánosy. Střídají se proudné úseky s klidnějšími hlubšími tůněmi a písčitými mělčinami. Břehy řeky nejsou až na výjimky (okolí jezů, mostů a průtoky obcí) technicky upraveny a zpevněny, jsou však většinou přirozeně stabilizovány břehovými porosty s převládající olší lepkavou (Alnus glutinosa).
Pedologie: Půdním typem říční nivy je fluvizem typická, na svazích navazuje převážně kambizem typická kyselá, místy hnědozem typická.
Krajinná charakteristika: V širším okolí řeky mozaikovitá kulturní krajina Dačické kotliny, v jižním úseku pak více zvlněný reliéf Starohobzské vrchoviny, krajina jen málo zalesněná.  

Biota:

V korytě řeky není významněji vyvinuta vegetace vodních makrofyt, jen netypické fragmenty. Břehy doprovázejí porosty vrboolšového luhu (L2.2B) nebo vysoké vrbové křoviny svazu Salicion albae (K2.1), tvořené olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbou křehkou (Salix fragilis), místy s příměsí vrby trojmužné (Salix triandra), se střemchou obecnou (Prunus padus) v podúrovni. Z významnějších druhů se vyskytují chmel otáčivý (Humulus lupulus), pýrovník psí (Elymus caninus), bodlák lopuchovitý (Carduus personata), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum), v některých úsecích se roztroušeně objevuje invazní netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Louky v nivě jsou kulturní, jen místy v zamokřených částech se vyskytují fragmenty porostů vysokých ostřic sv. Caricion gracilis (M1.7).
Meandrující tok řeky se vyznačuje pestrou ichtyofaunou i vodní malakofaunou a výskytem cenných druhů hmyzu (zejména vážek). Z ryb zjištěny např. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), parma obecná (Barbus barbus), ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), podoustev říční (Vimba vimba), hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus) a mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula). Zjištěni také jedinci hrouzků (Gobio sp.) se znaky hrouzka běloploutvého (Romanogobio vladykovi). Z vodních mlžů zaznamenán vzácný výskyt velevruba tupého (Unio crassus), početný výskyt velevruba malířského (Unio pictorum) a hojný výskyt škeble říční (Anodonta anatina). Zjištěn byl také nepočetný výskyt raka říčního (Astacus astacus). Z vážek je významný zejména výskyt klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia). Běžný je zde také ledňáček říční (Alcedo atthis). V území EVL byl také zjištěn výskyt norka amerického (Mustela vison), potravního konkurenta vydry říční, nepůvodního invazního druhu. V území se pravidelně pohybuje vydra říční (Lutra lutra).  

Kvalita a význam:

Významnou část toku v EVL obývá hořavka duhová, jejíž populaci zde lze označit za velmi početnou a vitální.
Z hlediska vydry říční je tok s vysokou diverzitou stanovišť a pestrou ichtyofaunou významným biotopem druhu při východním okraji výskytu prosperující jihočeské populace.  

Zranitelnost:

Pro vydru říční je hlavním rizikem přímé pronásledování. Negativní vliv má také znečištění vody a následné ochuzení populací ryb, dále nevhodné úpravy říčního koryta (regulace toku, opevňování koryta, těžení říčních náplavů) a stavba příčných stupňů, které brání migraci ryb jako potravy vydry  

Management:

Aktivní management biotopu v souvislosti s ochranou vydry říční není třeba provádět. Je nutno zdržet se regulace toku, stavby příčných neprůchodných stupňů v korytě, a zabránit znečištění vody.  

Možné střety zájmu:

Návrhy úpravy břehů a koryta toku (opravy jezů, odstranění sedimentů z koryta, opravy břehových nátrží, lokální zpevnění břehů lomovým kamenem).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 258.6103
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.671.7422
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.9215.31
Z toho ostatních přírodních biotopů: 28.8074.4803
Z toho X biotopů: 10.3926.8905
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.04410.01D/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.04410.01D/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00120.00D/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.00120.00D/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.18220.45B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.18220.45B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.52641.75B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada4.52641.75B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.85063.03C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky7.85063.03C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.02830.01C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.02830.01C/B/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.04690.01C/A/-Ne
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)0.04640.01C/A/-
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.00050.00C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.71420.27D/C/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.71420.27D/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.91610.35D/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.91610.35D/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.03660.40B/B/-Ne
L4 Suťové lesy1.03660.40B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.70560.27D/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.01050.00C/A/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.69510.26D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů3.47961.34C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.99530.38B/A
L1 Mokřadní olšiny0.00210.00D/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.37440.14A/A
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.53390.20D/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod6.02432.32C/B
M1.4 Říční rákosiny3.23901.25B/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.53380.20C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic4.32541.67B/B
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.03350.01C/A
T1.4 Aluviální psárkové louky47.804918.48B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.00120.00C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta7.13292.75B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území3.13581.21
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.10280.03
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.73090.28
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.55520.60
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.06481.18
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.01700.00
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.09320.03
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00830.00
X12 Nálety pionýrských dřevin0.04140.01
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace18.14117.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořavka duhováC
Rhodeus sericeus amarusCBBB
vydra říčníP
Lutra lutraCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dačice, Holešice u Cizkrajova, Hradišťko u Dačic, Marketa, Modletice, Mutná, Nové Hobzí, Nové Sady u Písečného, Písečné u Slavonic, Staré Hobzí, Urbaneč, Vnorovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.