Homepage

CZ0313101 - Krvavý a Kačležský rybník

Rozloha: 561.6693 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°6'26'' v.d., 49°6'41'' s.š.
Nadmořská výška: 528 - 583 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dva velké rybníky a řada malých rybníčků v jejich okolí v Novobystřické vrchovině asi 8 kilometrů východojihovýchodně od Jindřichova Hradce.  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem je dvojslídná žula číměřského typu s vložkami migmatitizované biotitické pararuly. Při severovýchodním břehu Kačležského rybníka a východně od Krvavého rybníka jsou rašelinná ložiska.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v Javořické vrchovině, v její jižní části - Novobystřické vrchovině.
Reliéf: Rybníky leží v protáhlé terénní sníženině (Kačležská kotlina) směru SV-JZ, jíž napříč probíhá nevýrazné rozvodí Hamerského potoka (povodí Nežárky) a Koštěnického potoka (povodí Lužnice). Z terénní sníženiny se jen zvolna zdvíhají mírné svahy k okolním nevýrazným elevacím, větší sklony terénu jsou jen nad zužujícím se jižním koncem Kačležského rybníka.
Pedologie: Lokalita se nachází v oblasti kambizemě typické kyselé s přechody ke kambizemi pseudoglejové, nezatopené části dna terénní sníženiny pokrývá glej typický s přechody ke gleji organozemnímu a organozemi (přechodová rašelina).
Krajinná charakteristika: Pestrá kulturní krajina s mnoha rybníky nejrůznějších velikostí, drobnými lesíky i většími lesními komplexy, četnými mezemi a kazy uprostřed zemědělsky obdělávaných pozemků. Východně od Krvavého rybníka rozsáhlé ložisko rašeliny, v současné době těžené průmyslovým způsobem.  

Biota:

Velké rybníky s rozsáhlými litorálními porosty - M1.1(zvláště Krvavý, v menší míře též Kačležský), které jsou významným hnízdištěm, shromaždištěm i tahovou zastávkou mnoha druhů vodních a mokřadních ptáků. Na vlhkých loukách při březích rybníků mozaika ostřicových rašelinných luk (R2.2), bezkolencových luk (T1.9) a oligotrofních ostřicovorašeliníkových porostů (R2.3). Na rybníčcích v okolí výskyt mnoha druhů obojživelníků. Přes 20 druhů vážek, při východním břehu Kačležského rybníka enkláva s bohatou rašeliništní entomofaunou, např. dřepčík Chaetocnema sahlbergi.
Vydra říční (Lutra lutra) - vyskytuje se v rybnících (všech velikostí) a vodních tocích.
Sekavec Cobitis elongatoides - Kačležský rybník v místě přítoku Koštěnického potoka.  

Kvalita a význam:

V rybnících byli zjištěni jen zástupci sekavce Cobitis elongatoides (bez přítomnosti kříženců), jedná se o velmi cennou lokalitu. Pro vydru říční (Lutra lutra) je lokalita středně významná.  

Zranitelnost:

Lokalitu mohou ohrozit splachy z polí, zanášení bahnem, zarůstání nežádoucí vegetací i nevhodné (intenzivní) rybářské obhospodařování. Hrozbou je také přímé pronásledování vydry.  

Management:

Pro vydru říční není třeba provádět žádný aktivní management. Na rybnících (které jsou součástí přírodní rezervace) je regulována intenzita rybářského hospodaření.  

Možné střety zájmu:

Nejsou očekávány, protože lokalita je vyhlášena jako přírodní rezervace.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 561.6693
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.050.3216
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.5219.792
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.47103.7541
Z toho X biotopů: 44.45249.6942
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.37570.06B/B/-Ne
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0.37570.06B/B/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.63890.11B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.63890.11B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.32160.05C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.32160.05C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 18.13223.22C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky18.13223.22C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.38330.06B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.38330.06B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.26190.04C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.26190.04C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.86550.33C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.31530.05B/B
L1 Mokřadní olšiny6.42521.14C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.25930.04D/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod44.45967.91B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic7.59311.35C/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.21130.03C/C
T1.3 Poháňkové pastviny6.40481.14C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky2.08900.37C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky34.13106.07B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole4.19920.74
X5 Intenzivně obhospodařované louky31.35015.58
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.06760.01
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla8.09401.44
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami38.70536.89
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.94570.70
X11 Paseky s nitrofilní vegetací4.17600.74
X12 Nálety pionýrských dřevin35.57846.33
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.88910.15
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace122.688821.84
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sekavecP
Cobitis taeniaBBCA
vydra říčníP
Lutra lutraCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Člunek, Hospříz, Kačlehy, Kunějov, Střížovice u Kunžaku  

Prameny:

Záleský M.Poměry výskytu Formica picea (mravence rašelinného) v jihovýchodních Čechách. Čas. Nár. Muzea, sect. Natur., 114: 107-112.1940
Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.