Homepage

CZ0313096 - Čábuze

Rozloha: 38.5459 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°42'44'' v.d., 49°7'25'' s.š.
Nadmořská výška: 671 - 703 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Niva Mladíkovského potoka, 2 km jihozápadně od obce Vacov, při silnici Vacov - Zdíkov - Vimperk.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou migmatizované ruly jednotvárné skupiny moldanubika, překryté fluviálními sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita se nachází ve Vacovické vrchovině, která je součástí Šumavského podhůří.
Reliéf: Navrhované chráněné území zahrnuje poměrně úzkou potoční nivu a svažité louky při obou březích Mladíkovského potoka.
Pedologie: Lokalita se nachází v oblasti s převažující kambizemí dystrickou, na hranici přechodné zóny ke kambizemním podzolům. V nivě potoka a na nečetných svahových prameništích je vyvinut glej typický (místy glej organozemní).
Krajinná charakteristika: Severojižně probíhající (tedy k západu a východu orientované) svahy podél Mladíkovského potoka s převahou luk a pastvin a s menšími plochami polí a drobných lesních porostů.  

Biota:

Mokřadní louky a olšiny (T1.5, T1.9, L2.2B), na které navazují mezofilní ovsíkové louky (T1.1) a netypické fragmenty horských trojštětových luk (T1.2). Lokalita je značně zdevastovaná pasením skotu a eutrofizací. Zachovalejší je nespásaný, cca 200 m dlouhý úsek nivy Mladíkovského potoka mezi obcí Mladíkov a PP Podhájí, kde jsou vyvinuty porosty svazu Calthion. V PP Podhájí nad pravým břehem potoka je v prameništním úpadu vyvinuta maloplošná mozaika společenstev rašelinných luk svazu Caricion fuscae (R2.2) a lučních pramenišť (R1.2), bohužel rovněž za poslední rok (2005) zcela zdevastovaná neřízenou pastvou skotu.
Druhové bohatství bezobratlých živočichů bylo v roce 2005, ve srovnání se stavem v roce 2001 (velmi stručnou charakteristiku viz Albrecht a kol. 2003) výrazně menší. Poměrně překvapivý však byl současný výskyt tří druhů pestřenek z rodu Chrysotoxum (Ch. arcuatum, Ch. bicinctum a Ch. fasciolatum), což bývá jen na málo narušených lokalitách.  

Kvalita a význam:

Mokré louky se současným výskytem krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) a mravenců Myrmica rubra, což je předpokladem pro udržení populace modráska bahenního (Maculinea nausithous). Větší část lokality je však v současné době zdevastována pastvou a modrásek bahenní (Maculinea nausithous) zde v roce 2005 nebyl nalezen. V roce 2006 byl zjištěn výskyt tří jedinců.  

Zranitelnost:

Výskyt modráska bahenního je ohrožen kosením pomocí mechanizace (ničí hnízda mravenců), používáním pesticidů a intenzivním vypásáním porostů spojeným s eutrofizací.  

Management:

Ruční sečení travních porostů jednou ročně (červen - dvouetapová seč s týdenním posunem v první polovině měsíce), odstranění posečené hmoty, vyloučení hnojení, chemických zásahů a meliorací.  

Možné střety zájmu:

Intenzivní pastva skotu působí eutrofizaci lokality a ničí dosavadní bohaté spektrum bylin. K ničení mravenišť rodu Myrmica (hostitelé modráska bahenního) dochází mechanizovaným kosením.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 38.5459
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.091.9656
Z toho neprioritních naturových biotopů: 14.145.4521
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.410.9295
Z toho X biotopů: 3.271.2626
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.48413.85A/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.48413.85A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.94772.45-/-/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.94772.45-/-/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.02037.83-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.02037.83-/-/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.96565.09A/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.96565.09A/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.92952.41-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.96592.50
X12 Nálety pionýrských dřevin0.29670.76
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Benešova Hora, Čábuze, Mladíkov, Rohanov  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.