Homepage

CZ0313092 - Bedřichovský potok

Rozloha: 119.3572 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°42'25'' v.d., 48°44'54'' s.š.
Nadmořská výška: 508 - 707 m n. m.

Mapa:

Poloha:

EVL tvoří asi čtyřkilometrový úsek horního toku Bedřichovského potoka (cca 7 kilometrů jihozápadně od Nových Hradů) včetně lesního komplexu s pramennou oblastí potoka (asi 94 ha) nad obcí Chlupatá Ves.  

Ekotop:

Geologie: Splachové a nivní hlíny na podkladu leukokratních migmatitů. V korytě toku místy bahnito-písčité náplavy.
Geomorfologie: Lokalita leží na rozhraní Novohradských hor a Novohradského podhůří. Její jižní část zasahuje do severního okraje Novohradských hor (okrsek Žofínská hornatina), spodní severní část spadá do Novohradského podhůří (okrsek Rychnovská pahorkatina).
Reliéf: Nevýrazné údolí menšího potoka, tekoucího od jihu k severu. Potok má v horní části značný spád, s četnými krátkými pravostrannými přítoky, pramenícími v lesích na severních svazích masivu Kuní hory. Drobný vodní tok má šířku koryta 1-3 metry, se střídajícími se proudnými úseky a tišinami.
Pedologie: Lokalita se nachází v pásmu kambizemě typické kyselé s přechody ke kambizemi dystrické v horní části údolí. V úzké nivě potoka je vyvinut glej typický.
Krajinná charakteristika: Potok protéká podél severozápadního okraje rozsáhlého masivu Kuní a Kraví hory v nejsevernější části Novohradských hor. Kuní a Kraví hora se strmými severními a západními svahy se uplatňují při pohledu od severu jako výrazné krajinné dominanty. V dolní části úseku potok protéká zemědělsky obdělávanou krajinou Novohradského podhůří. Potok je částečně regulovaný, v Chlupaté Vsi (Meziluží) je z velké části dlážděné dno i břehy.  

Biota:

Potok a jeho přítoky v horním úseku protékají okrajem lesního komplexu s převahou smrku ztepilého (Picea abies) a místy náletovými porosty (bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula)). V nelesním úseku je lemován nesouvislými porosty potočních olšin (L2.2B), které jsou v lepší kvalitě vytvořeny jen ve spodní části chráněného úseku. Vegetace vodních makrofyt je velmi sporadická a tvoří ji jen roztroušené fragmenty s výskytem hvězdoše (Callitriche sp.) a prameničky obecné (Fontinalis antipyretica). Bedřichovský potok obývá charakteristická vodní fauna pstruhového pásma. Populace mihule potoční (Lampetra planeri) je v toku dlouhodobě stabilní a početná. Z ryb dominuje pstruh obecný (Salmo trutta). Hojný je zde skokan hnědý (Rana temporaria), jehož minimálně část populace v potoce zimuje. Vyskytuje se zde vydra říční (Lutra lutra). Lze zde předpokládat výskyt raka říčního (Astacus astacus), který je na dolním toku Bedřichovského potoka pár set metrů za hranicí EVL již velmi početný.  

Kvalita a význam:

Bedřichovský potok od mostu silnice Horní Stropnice-Rychnov u Nových Hradů k nádrži u Konratic v pramenné oblasti je velmi významnou lokalitou mihule potoční (Lampetra planeri), jež se vyskytuje na většině vhodných stanovišť.  

Zranitelnost:

Ohrožení pro lokalitu představují regulace toků (především ve spojení s devastací náplavů obývaných juvenilními jedinci mihule potoční) a znečištění vody, které by vedlo k otravám mihulí. Pro populaci mihulí jsou také nežádoucí příčné překážky zabraňující migracím.  

Management:

Je nutné ochránit především stanoviště, jež představují vhodné náplavy sedimentu, v nichž se vyskytují minohy. Dále je zapotřebí zajistit dostatečný průtok vody korytem, pravidelně kontrolovat kvalitu vody a ověřit stav komunálního čištění odpadních vod. Rybářské hospodaření musí při plánování počtu vysazovaných dravců (především pstruha obecného) brát na zřetel potenciální možnost predačního tlaku na mihuli potoční.
Regulované úseky by měly být revitalizovány.  

Možné střety zájmu:

Lze očekávat diskusi se správcem toku (revitalizace - odstranění dláždění), projednáno musí být rybářské hospodaření  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 119.3572
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.080.1046
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.200.2438
Z toho X biotopů: 0.070.0912
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.09150.07B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.09150.07B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00920.00D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00920.00D/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.00390.00D/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00390.00D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.19220.16C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01020.00D/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.02270.01B/A
T1.3 Poháňkové pastviny0.01570.01B/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00300.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.06900.05
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.02220.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníP
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Bedřichov u Horní Stropnice, Konratice, Meziluží, Svébohy  

Prameny:

Hartvich P.Podklady pro vytvoření soustavy chráněných území NATURA 2000. Ms., depon. in AOPK ČR.2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.