Homepage

CZ0312048 - Štičí rybník

Rozloha: 3.8105 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°47'3'' v.d., 48°59'25'' s.š.
Nadmořská výška: 442 - 443 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník cca 1,5 km JV od Třeboně, po levé straně silnice Třeboň - Branná, cca 0,5 km SV od Opatovického Mlýna.  

Ekotop:

Malý rybník (4 ha) bez povodí v blízkosti třeboňského Zámeckého polesí, napájený Zlatou stokou a vodu odvádějící do Podřezanské stoky, situovaný v nadmořské výšce cca 437 m n. m.
Geologie: Horninové podloží lokality tvoří krystalinikum (pararuly a moldanubický pluton), překryté spodním oddílem klikovského souvrství - světlešedými až nazelenalými šedými kaolinitickým pískovci a slepenci, arkozovitými, pestrými, většinou rudohnědými jílovci až prachovci, tmavošedými jílovci, jílovitými pískovci a prachovci. Nejmladší sedimenty čtvrtohorního stáří jsou tvořeny fluviálními písčitými hlínami, hlinitými písky a sedimenty vodních nádrží.
Geomorfologie: Lokalita leží v Třeboňské pánvi (v její části Lomnická pánev).
Reliéf: Terén je velmi plochý, členěný v podstatě jen antropogenními útvary (hráze rybníků, náspy silnic, stoky).
Pedologie: Lokalita leží v pásmu pseudogleje na pánevních sedimentech, v nezatopené části rybniční deprese je vyvinut glej typický.
Krajinná charakteristika: Plochý střed Třeboňské pánve s mozaikou velkoplošných lesních porostů, luk, polí a větších i menších rybníků, s rozptýleným nespojitým osídlením (drobné osady, samoty, dvory apod.) v návaznosti na jihovýchodní okraj Třeboně.  

Biota:

Malý plůdkový rybník s nevýrazným litorálem, tvořeným především řídkými porosty vysokých rákosin (M1.1) s rákosem obecným (Phragmites australis) a zblochanem vodním (Glyceria maxima). Při východním okraji na rybník částečně navazují nepůvodní jehličnaté lesní porosty s dominancí smrku ztepilého (Picea abies) a v roztříštěných fragmentech i mokřadní olšiny (L1) s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a střemchou obecnou (Prunus padus), a s průvodními druhy bylinného patra - violka bahenní (Viola palustris), karbinec evropský (Lycopus europaeus), rákos obecný (Phragmites australis), zblochan vodní (Glyceria maxima). Při letnění rybníka se na bahnitém dně pravidelně vyskytují společenstva obnažených den (M2.1) s hojným výskytem puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), ostřice šáchorovité (Carex bohemica), bahničky vejčité (Eleocharis ovata), šťovíku přímořského (Rumex maritimus), úporu peprného (Elatine hydropiper) a protěže bažinné (Gnaphalium uliginosum). Vodní plocha rybníka se společenstvy makrofytní vegetace nádrží (V1G) s dominancí okřehků a rdestů - okřehku menšího (Lemna minor), závitky mnohokořenné (Spirodela polyrhiza), rdestu vzplývavého (Potamogeton natans), rdestu trávolistého (Potamogeton gramineus).  

Kvalita a význam:

Plošně ne příliš rozlehlá, ale zachovalá lokalita se stabilní populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), jedna z nejvýznamnějších v rámci Třeboňské pánve. Pravidelný výskyt při každém letnění rybníka. Rybník s příznivým aktuálním hospodařením (plůdkový rybník), vhodný k ochraně populace puchýřky.  

Zranitelnost:

Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) je druh prioritního významu na této lokalitě a pro jeho zachování a úspěšné přežívání je nutné, aby byla zabezpečena stálá hladina vody s občasnými (1x za 2-3 roky) poklesy hladiny rybníka v době letnění. Coleanthus subtilis citlivě reaguje na výraznější výkyvy rybniční hladiny v průběhu vegetační sezóny. Přílišné zaklesnutí hladiny, či naopak dlouhé zaplavení zkracuje vegetační sezónu a následně ohrožuje potřebný průběh fenofází druhu a dozrávání semen.
Při příliš intenzivním hnojení rybáři může dojít k eutrofizaci rybníka a k expanzi nitrofilních druhů, které potlačí výskyt puchýřky.  

Management:

V zájmu udržení populace druhu by měla být na lokalitě zachována současná intenzita hospodaření a způsob manipulace vodní hladinou, bez zvýšení intenzity chovu ryb a hnojení. Letnění rybníka je nezbytné provádět 1x za 2-3 roky, převážně na jaře, což má význam pro možnou regeneraci populace puchýřky při snížené hladině a současně obnaženém dnu. Vlastníkem i uživatelem rybníka je Rybářství Třeboň a.s.  

Možné střety zájmu:

Případný záměr vlastníka zásadním způsobem změnit hospodaření na rybníku (zejména převod plůdkového rybníka na ryze produkční).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.8105
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 8.130.3099
Z toho ostatních přírodních biotopů: 80.783.0782
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.30998.13D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.30998.13D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.748919.65C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00560.14C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu2.323760.98A/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá300-500
Coleanthus subtilisCBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Branná, Třeboň  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.