Homepage

CZ0312045 - Polná

Rozloha: 0.6404 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°9'0'' v.d., 48°47'34'' s.š.
Nadmořská výška: 735 - 800 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Polná na Šumavě, bývalá louka a dna malých svahových zářezů (býv. okopů pro obrněná vozidla) na jz. orientované stráni cca 550-600 m JJV od kostela v obci Polná.  

Ekotop:

Lokalita zahrnuje dna malých svahových zářezů do nízkého terénního stupně (cca 6 m široké a 10 m dlouhé) a navazující bývalé louky (pravděpodobně v minulosti i orané) na mírně ukloněných jihozápadně orientovaných svazích.
Geologie: Horninový podklad tvoří biotitické a sillimanit biotitické pararuly pestré série moldanubického krystalinika s paralelními liniovými vložkami krystalického vápence (v místě terénních zářezů) a amfibolitu západovýchodního směru.
Geomorfologie: Území leží v Českokrumlovské vrchovině (v její části Boletická vrchovina).
Reliéf: Terén se mírně svažuje k západu až jihozápadu, na části plochy je poměrně členitý z důvodu existence zmíněných terénních zářezů do svahu.
Pedologie: Půdním podkladem je kambizem typická s přechody ke kambizemi dystrické a na malé části plochy i kambizemní rendzině.
Krajinná charakteristika: Středně členitá podhorská krajina s mozaikou menších lesních komplexů a částečně obhospodařovaného bezlesí (louky, pastviny, neobhospodařovaná lada) v okrajové části vojenského újezdu Boletice. Dřívější poměrně hustá síť vesnických sídel zanikla, s výjimkou blízkých obcí Polná a Květušín.  

Biota:

Dna terénních zářezů byla ještě v nedávné minulosti pravděpodobně zcela odkryta, bez vegetace, v současné době postupně zarůstají druhy z okolních luk svazů Bromion erecti (T3.4D Širokolisté suché trávníky porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce) a Arrhenatherion (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky). V současné době tak dominuje smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), ostřice prstnatá (Carex digitata) a máchelka srstnatá (Leontodon hispidus). Nálet mladých dřevin, zejména borovice lesní (Pinus sylvestris) a topolu osiky (Populus tremula) byl v roce 2002 vytrhán. Vegetaci okolních luk (pravděpodobně již na amfibolitu) tvoří neobhospodařovaná společenstva svazu Arrhenatherion (T1.1 Mezofilní ovsíkové louky), ve kterých dominuje ovsíř pýřitý (Avenula pubescens), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), kostřava červená (Festuca rubra) a chrpa čekánek (Centaurea scabiosa). Z dalších významných druhů byly na lokalitě zaznamenány úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum ssp. obscurum), žebřice pyrenejská (Libanotis pyrenaica), záraza bílá (Orobanche alba), vítod chocholatý (Polygala comosa), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) a violka chlumní (Viola collina).  

Kvalita a význam:

Bohatá populace hořečku mnohotvarého českého (G. praecox ssp. bohemica) byla nalezena A. Pavlíčkem v roce 2002, kdy zde kvetlo cca 500 exemplářů. V suchém roce 2003 bylo zaznamenáno 103 kvetoucích exemplářů, v roce 2004 pak 151 exemplářů. Populace se zdá být poměrně stabilní, na jiných lokalitách v letech 2003-2004 byl pokles početnosti populací mnohem výraznější. Zásadní zvýšení početnosti populace nastalo v r. 2005, kdy zde bylo zjištěno cca 7750 kvetoucích ex. a zdejší populace se tak jednoznačně stala nejpočetnější v rámci ČR.  

Zranitelnost:

Zarůstání lokality náletem dřevin, zapojování drnu v důsledku neobhospodařování.  

Management:

Historie obhospodařování není přesně známa. Část lokality sloužila v minulosti pro cvičení vojska (vykopání svahových zářezů jako obranných postavení těžké techniky, možná předtím započato jako vápencové lomečky), část fungovala zcela určitě též jako příjezdová cesta a část snad jako sečená louka. V současné době je lokalita, kromě vytrhání náletu na dně zářezů v roce 2002, zcela bez obhospodařování.

Návrh managementu:
Vzhledem k tomu, že populace druhu patří k největším v areálu je potřebné zavést co nejrychleji pravidelné obhospodařování. V malých terénních zářezech a okolí je nezbytné vyřezat náletové dřeviny a pravidelně sledovat vývoj a zapojování vegetace. V případě většího zapojování drnu a/nebo nárůstu mechorostů doporučuji dno vyhrabat železnými hráběmi (nejlépe po odkvětu hořečků). Zároveň by bylo vhodné postupně odstranit ze dna zářezů drobné kameny, aby bylo možné po zapojení vegetace začít s pravidelným kosením. Na neobhospodařovaných loukách v okolí je žádoucí zavést pravidelnou seč jedenkrát v roce (v termínu nejpozději do konce června) doplněnou v prvních dvou letech a následně pak zhruba jedenkrát za dva až tři roky podzimní sečí (po odkvětu hořečků) spojenou s převláčením branami (či pečlivým vyhrabáním lokality).  

Možné střety zájmu:

Nejsou pravděpodobné.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.6404
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.340.1559
Z toho ostatních přírodních biotopů: 71.430.4575
Z toho X biotopů: 4.210.027
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.155924.34B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.155924.34B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.249738.99B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.207832.44B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00100.15
X12 Nálety pionýrských dřevin0.02604.05
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český100-7800
Gentianella praecox subsp. bohemicaABCA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Polná u Českého Krumlova  

Prameny:

Brabec J.Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.