Homepage

CZ0312040 - Malý Horusický rybník

Rozloha: 4.9892 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°42'10'' v.d., 49°9'11'' s.š.
Nadmořská výška: 408 - 416 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník po pravé straně silnice Veselí nad Lužnicí - Lomnice nad Lužnicí, cca 4 km jižně od Veselí nad Lužnicí.  

Ekotop:

Menší rybník v lesním komplexu využívaný rybáři jako plůdkový, ležící v nadmořské výšce cca 412 m n.m.
Geologie: Lokalita leží na podloží tvořeném mydlovarským souvrstvím (spodní báden) s šedozelenými jíly a písky spolu s diatomovými jíly a diatomity, které je částečně překryto pleistocenními fluviálními štěrky a písky risského stáří, ve kterých meandruje i původní tok řeky Lužnice. Nejmladší holocénní usazeniny tvoří fluviální písčité hlíny, hlinité písky a sedimenty vodních nádrží.
Geomorfologie: Lokalita leží v severní části Třeboňské pánve (v její části Lomnická pánev), v plochém terénu na terase řeky Lužnice. Rybník je průtočný, sycený vodou ze Zlaté Stoky. Vypuštěná voda odtéká stokou do pískovny Vlkov 1.
Krajinná charakteristika: Plochá krajina severní části Třeboňska s četnými velkými i menšími rybníky, málo zalesněná, s převažujícím zemědělským, poměrně intenzivním využitím. Tradiční osídlení je reprezentováno spíše většími vesnicemi a pomístně rozptýlenými samotami (jednotami).  

Biota:

Rybník bez výrazného litorálu, od J a JZ částečně stíněný hradbou kulturního smrkového lesa. Pravidelně od jara letněný s charakteristickými společenstvy obnažených den (M2.1) s pravidelným a hojným výskytem druhů obnažených den letněných rybníků, zejména puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis) a dalšími průvodní druhy - ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum), kalužník šruchový (Peplis portula), úpor (Elatine sp. div). Při JV okraji je rybník vroubený úzkým pásem olšin (L2.2B) s olší lepkavou (Alnus glutinosa), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris). Širší území v blízkosti lokality je tvořeno intenzivně obhospodařovanými loukami nebo kulturními lesními porosty.  

Kvalita a význam:

Kvalitní lokalita s početnou populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), jednou z nejvýznamnějších v rámci Třeboňska. Výhodou lokality je relativně citlivé stávající rybniční hospodaření. Rybník je využíván jako plůdkový a je často loven až na jaře a posléze bývá jen částečně napuštěn, což umožňuje ideální podmínky pro přežívání a reprodukci puchýřky.  

Zranitelnost:

Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) je druh prioritního významu na této lokalitě a pro jeho zachování a úspěšné přežívání je nutné, aby byla zabezpečena stálá hladina vody s občasnými (1x za 2-3 roky) poklesy hladiny rybníků v době letnění. Puchýřka útlá citlivě reaguje na výraznější výkyvy rybniční hladiny v průběhu vegetační sezóny. Přílišné zaklesnutí či zaplavení zkracuje vegetační sezónu a následně úspěšný vegetační vývoj druhu a dozrávání semen.
Při příliš intenzivní aplikaci hnojení rybáři může dojít k eutrofizaci rybníka a k expanzi nitrofilních druhů, které potlačí výskyt puchýřky. V zájmu udržení populace druhu by měl být na lokalitě zachován současný stav hospodaření, bez zvýšení intenzity chovu ryb a hnojení.  

Management:

Alespoň jednou za 2-3 roky ponechat rybník letněný nebo částečně zaklesnutý po dobu alespoň 2-3 měsíců. Omezit dodávání organických hnojiv rybáři a i nadále využívat rybník jako plůdkový. Vlastníkem rybníka je město Veselí nad Lužnicí a jeho uživatelem Rybářství Třeboň a.s.  

Možné střety zájmu:

Případný záměr vlastníka či uživatele rybníka na zásadnější změnu hospodaření na rybníce.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.9892
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 95.354.7576
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.910.0955
Z toho X biotopů: 2.720.136
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.735294.90B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty4.735294.90B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.0220.44D/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.02200.44D/C/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.00040.00D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.00040.00D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.09551.91B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.05061.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.08201.64
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00340.06
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá>10000
Coleanthus subtilisCBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Horusice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.