Homepage

CZ0312038 - Lomnický velký rybník

Rozloha: 41.6304 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°42'41'' v.d., 49°5'40'' s.š.
Nadmořská výška: 426 - 427 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník po levé straně silnice Lomnice nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí, asi 1 km ssv. od Lomnice nad Lužnicí.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří horniny moldanubika - migmatická biotitická pararula, překrytá svrchnokřídovými uloženinami klikovského souvrství (kaolinické pískovce a jílovce) a nad nimi navazujícími třetihorními sedimenty (báden - sarmat) domanínského souvrství - montmorillonitickými jíly, diatomovými jíly až diatomity a písky. Nejmladší holocénní sedimenty jsou tvořeny deluviálními, místy soliflukčními sedimenty, deluviofluviálními hlinitými písky a písčitými hlínami.
Geomorfologie: Lokalita leží v geomorfologickém podcelku Lomnická pánev v rámci pánve Třeboňské, v plochém terénu bez vlastního povodí. Rybník je naháněn Zlatou stokou a vypouští se upravenou stokou do Tisého potoka.
Reliéf: Větší rybník (cca 21 ha) ležící v otevřené krajině Třeboňska a obklopený zemědělskými pozemky, v nadmořské výšce asi 432 m.
Pedologie: Lokalita leží v oblasti pseudogleje, v rybniční depresi mimo zatopenou plochu je vyvinut glej typický.
Krajinná charakteristika: Plochá krajina střední části Třeboňské pánve s četnými většími i menšími rybníky, v této části málo zalesněná, s poměrně intenzivním zemědělským využitím.  

Biota:

Okraje rybníku jsou značně členité a porostlé bohatými nálety pionýrských dřevin - topol osika (Populus tremula) a mokřadních vrbin (K1). Vlastní litorál rybníka je tvořen zejména vysokými rákosinami (M1.1) s dominancí rákosu obecného (Phragmites australis), zblochanu vodního (Glyceria maxima), kypreje vrbicí (Lythrum salicaria), třtiny šedavé (Calamagrostis canescens) a kosatce žlutého (Iris pseudacorus), na něž navazuje poměrně úzký pás vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), o. štíhlou (Carex acuta), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), smldníkem bahenním (Peucedanum palustre) a ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria). Širší území obklopující lokalitu je tvořeno hospodářskou krajinou s intenzivně obhospodařovanými loukami a polnostmi. Vlastní plocha rybníka je charakteristická výskytem makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1G) s dominancí rdestů a okřehků - rdest vzplývavý (Potamogeton natans), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), okřehek menší (Lemna minor), závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza). Při pravidelném letnění rybníků se na dně vyvíjejí bohatá společenstva obnažených den (M2.1) s puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis) (na ploše až 1 ha), úporem trojmužným (Elatine triandra), úporem peprným (Elatine hydropiper), protěží bažinnou (Gnaphalium uliginosum), psárkou plavou (Alopecurus aequalis), kalužníkem šruchovým (Peplis portula) a šťovíkem přímořským (Rumex maritimus). Na bahnitém substrátu s mělkým vodním sloupcem se často vyskytuje vegetace bahnitých sedimentů (M1.3) s žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica), šípatkou vodní (Sagittaria sagittifolia), haluchou vodní (Oenanthe aquatica) a bahničkou mokřadní (Eleocharis palustris).  

Kvalita a význam:

Stabilní a hodnotná lokalita s velmi početnou populací a velkoplošným (až 1 ha) a pravidelným výskytem puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), jedna z nejvýznamnějších na Třeboňsku. Lokalita s vhodným stávajícím rybničním managementem.  

Zranitelnost:

Rybník je využíván rybáři jako plůdkový a v některých případech je přisazována i násada amura k potlačení přebujelé vegetace. Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) je druh prioritního významu na této lokalitě a pro jeho zachování a úspěšné přežívání je nutné, aby byla zabezpečena stálá hladina vody s občasnými (1x za 2-3 roky) poklesy hladiny rybníků v době letnění. Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) citlivě reaguje na výraznější výkyvy rybniční hladiny v průběhu vegetační sezóny. Přílišné zaklesnutí či zaplavení zkracuje vegetační sezónu a následně i úspěšný průběh vegetačního vývoje druhu a dozrávání semen.
Při přílišné aplikaci hnojení rybáři může dojít k eutrofizaci rybníka a k expanzi nitrofilních druhů, které potlačí výskyt puchýřky. V zájmu udržení populace druhu by měl být na lokalitě zachován současný stav hospodaření, bez zvýšení intenzity chovu ryb a hnojení.  

Management:

Letnění rybníka jedenkrát za 2-3 roky, převážně na jaře, což má význam pro možnou regeneraci populace puchýřky, při snížené hladině a současně obnaženém dnu. V zájmu udržení populace druhu by měla být na lokalitě zachována současná hladina vody, bez zvýšení intenzity chovu ryb a hnojení.
Vlastníkem je město Lomnice nad Lužnicí a uživatelem Rybářství Třeboň a.s.  

Možné střety zájmu:

Případný záměr vlastníka či uživatele rybníka na zásadnější změnu hospodaření na rybníce.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 41.6304
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.970.4048
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.4717.6823
Z toho X biotopů: 6.812.8388
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.12930.31D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.12930.31D/C/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.27550.66D/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.27550.66D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.94857.08C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.16740.40C/C
L1 Mokřadní olšiny3.76919.05C/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy4.816111.56D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod5.783113.89B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.11440.27D/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.08370.20C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin2.75516.61
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.08370.20
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá>5000
Coleanthus subtilisCBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Lomnice nad Lužnicí  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.