Homepage

CZ0312035 - Kladrubská hora

Rozloha: 19.5649 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°51'11'' v.d., 49°25'48'' s.š.
Nadmořská výška: 544 - 560 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Kladrubská hora leží 0,5 km jižně od obce Dolní Hořice, 12 km východně od Tábora.  

Ekotop:

Území bylo vymezeno na třech plochách, jedna z nich je totožná s PR Kladrubská hora, další 2 menší území (bývalé lomy a lesíky v otevřené zemědělsky využívané krajině) leží na východ od rezervace. V území je jeden velký, v šedesátých letech minulého století opuštěný, vápencový lom a několik menších.
Geologie: V širším okolí Kladrubské hory jsou horninovým podkladem bioticko-muskovitické svorové ruly moldanubika, ve vlastním území se nacházejí poměrně mocné vložky krystalického vápence (z větší části vytěžené), na severním a jižním okraji jsou amfibolity.
Geomorfologie: Území leží na západním okraji Českomoravské vrchoviny (v její nižší části Obrataňská kotlina).
Reliéf: Plocha lokality je velmi členitá díky existenci bývalých lomů a střídají se zde plochy rovinaté se strmými svahy nejrůznější orientace a s kolmými lomovými stěnami.
Pedologie: Půdy jsou mělké s vysokým obsahem skeletu (rendzina kambizemní až kambizem dystrická).
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná krajina předhůří Českomoravské vrchoviny na východním Táborsku s mozaikou lesních a zemědělských pozemků, formovaná dlouhodobým historickým osídlením.
 

Biota:

Pro území je charakteristická vegetace skalních štěrbin a sutí vápencových substrátů (S1.1) a semixerotermních floristicky pestrých travinných společenstev svazu Bromion (T3.4D). Značnou část plochy zaujímají druhotné lesní porosty a rozvolněné lesíky vzniklé z náletu dřevin na odtěžených plochách a na odvalech hlušiny. Z dřevin převládá bříza (Betula pendula), smrk ztepilý (Picea abies), javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Z významných druhů se vyskytují např.: kyvor lékařský (Ceterach officinarum), vratička měsíční (Botrychium lunaria), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), vítod chocholatý (Polygala comosa), záraza vyšší (Orobanche elatior), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria) a předmět ochrany EVL střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).
Na vápencový substrát je vázaná specifická fauna měkkýšů – hojná je zde suchomilka obecná (Xerolenta obvia), z hmyzu zde žije např. cvrčík mravenčí (Myrmecophilus acervorum), křís (Tettigometra obliqua) a více druhů teplomilných mandelinek.
 

Kvalita a význam:

EVL Kladrubská hora je významná především výskytem silně ohroženého střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) - jedná se o jednu ze dvou známých populací střevičníku v jižních Čechách. Význam lokality je dále především ve výskytu floristicky a faunisticky pestré mozaiky lesních, travinných a skalních společenstev.  

Zranitelnost:

Intenzivní zarůstání dosud bezlesých stanovišť náletovými dřevinami. Zavážení drobných lomečků a jejich okolí zemědělským odpadem (v minulosti i komunálním odpadem).  

Management:

Na mikrolokalitě střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) provádět periodické prořezávky náletových dřevin.
V rámci celé lokality je potřebné provádět obdobný management (periodické redukce náletů), zbylé fragmenty teplomilných travinných společenstev pravidelně kosit alespoň jedenkrát ročně.  

Možné střety zájmu:

Případný záměr obnovy těžby v některých lomech (není příliš pravděpodobné).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 19.5649
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.571.6786
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.070.015
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.120.0247
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 1.04625.34C/C/-Ne
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.04625.34C/C/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.0050.02B/A/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.00500.02B/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.010.05A/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.01000.05A/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.63243.23B/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.63243.23B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.02470.12B/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček<5
Cypripedium calceolusCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dolní Hořice, Kladruby  

Prameny:

Hnízdo A.Z., Koutek A. (eds.)Vlastivěda Táborska, I. Okresní pedagog. středisko, Tábor.1969
Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.