Homepage

CZ0214005 - Andělské schody

Rozloha: 186.8343 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°13'55'' v.d., 49°49'47'' s.š.
Nadmořská výška: 367 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex se nachází v lesnaté krajině severně až severozápadně od obce Voznice, 5 km SV od Dobříše.  

Ekotop:

Geologie: Území je tvořeno proterozoickými horninami, hlavně břidlicemi, drobami a prachovci. Ojedinělé vložky spilitů jsou příčinou výskytu některých náročnějších druhů rostlin.
Geomorfologie: Východní část Příbramské pahorkatiny - Pičínská pahorkatina.
Reliéf: Jedná se o mírně zvlněný denudační reliéf s celkovým sklonem k JV.
Pedologie: Unikátnost celého území v okolí Voznice a Dobříše spočívá v postglaciálním vývoji, kdy díky působení větrů nebyl umožněn na plošinách vývoj půd, v některých místech dosahuje mocnost půdního profilu pouze 5-10 cm. Poněkud hlubší půdy vznikly ve sníženinách na deluviofluviálních sedimentech. Tyto půdy jsou značně jílovité a ulehlé a je pro ně typický vysýchavý vodní režim (tj. na jaře podmáčená, během léta se pak hladina podzemní vody hluboko zaklesne).
Krajinná charakteristika: Své jméno, „Andělské schody“ získala oblast díky zvlněnému terénu, který se stupňovitě svažuje od zastávky poutníků na Malé Svaté Hoře směrem k Dobříši. Tato stupňovitá oblast tvoří jádro území. K němu organicky přiléhají potoční nivy, přičemž zejména drobnější přítoky si vyhloubily poměrně úzká údolí. Komplex se nachází v místech, kde se plochý zvlněný terén levého břehu Vltavy v oblasti kolem Dobříše postupně zdvíhá směrem na Hřebeny. S tímto souvisí i poloha na rozhraní dvou fytogeografických okresů a sice Středního Povltaví (které je místy až téměř lokálním termofytikem) a chladnějšího, byť stále značně suchého Podbrdska (resp. Hřebenů). Území leží ve srážkovém stínu díky Hřebenům, nejextrémněji se srážkový stín projevuje v okolí Dobříše na lokalitách s velmi mělkými půdami, tento fenomén podmiňuje výskyt některých termofytů jako: kakost krvavý (Geranium sanguineum) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum).
Území je unikátní z hlediska krajinného rázu. Určitá obdoba se vyskytuje v některých částech Křivoklátska (které má do značné míry podobné přírodní poměry i historii vývoje krajiny).
Většinu povrchu tvoří listnaté lesy, často díky velmi mělké půdě zakrslého charakteru (a to i mimo prudší svahy!), ve kterých se nacházejí drobnější luční enklávy - lesní louky. Díky přírodním podmínkám, vysoké lesnatosti a silně extenzivnímu obhospodařování, způsobenému jednotnou šlechtickou držbou v minulosti, se zachovala řada reliktních společenstev a bohaté populace ohrožených a chráněných druhů.  

Biota:

V rozsáhlých listnatých lesních porostech s převahou dubu, se místy s vysokým podílem uplatňuje jedle, jejíž výskyt jde napříč všemi lesními společenstvy. Nadprůměrně zachovalé jsou potoční nivy s přirozeně meandrujícími toky, které nebyly nikdy regulovány a hostí reprezentativní jasanovo-olšové údolní luhy (L2.2A). Typickým byť dosti vzácným typem lesní vegetace jsou v rámci Dobříšska středoevropské bazifilní doubravy (Potentillo albae-Quercetum) (L6.4), jejichž několik segmentů se vyskytuje i v navrženém přírodním komplexu. Na ještě mělčích půdách rostou pak již jen zakrslé acidofilní kyselé doubravy Luzulo-Quercetum (L7.1). Rozsáhlé plochy pokrývají hercynské dubohabřiny (L3.1), které se však většinou vyskytují v druhově dosti chudé acidofilní formě.
Luční vegetaci tvoří bohatá škála mokřadních, vysýchavých a suchomilných společenstev především svazu Molinion, s přechody do různých jiných lučních společenstev. Velmi cenná je suchomilnější vegetace asociace Potentillo albae-Festucetum rubrae řazená k ovsíkovým loukám s výskytem vstavače kukačky (Orchis morio). Jedná se o reliktní společenstvo z doby ”předklasického“ managementu, které je známé jen z Českého Středohoří, Křivoklátska a z několika málo dalších lokalit. Na nejsušších místech se vyskytují suché acidofilní trávníky sv. Koelerio-Phleion (T3.5). Místy se vyskytují i suché bylinné lemy u Chouzavé (těsně za hranicí komplexu) dokonce s fytogeograficky pozoruhodným výskytem kakostu krvavého (Geranium sanguineum). Mozaiku luční vegetace doplňují také plošně nevelké výskyty smilkových trávníků as. Hyperico-Polygaletum a mokřadní louky s nevápnitými mechovými slatiništi as. Caricetum goodenowii.
V potočních nivách se vyskytují buď louky a jejich sukcesní stadia, anebo reprezentativní eutrofizací neovlivněné jasanovo-olšové luhy. V obou formacích se vyskytuje regionálně hojná vzácnější ostřice trsnatá (Carex cespitosa). Místy se v nivách vyskytuje vegetace lesních nevápnitých pramenišť. Výskyt jednotlivých společenstev však není zdaleka u konce. Z méně častých naturových biotopů stojí za zmínku především výskyt acidofilní vegetace efemér a sukulentů s netřeskem (T6.1A) na skalkách nad Velkým rybníkem, který se zde s velkou pravděpodobností vyskytuje přirozeně.
Významný je výskyt modráska očkovaného (Maculinea teleius) na nezalesněné ploše s drobnou vodotečí u rychlostní komunikace, severovýchodně od obce Voznice.  

Kvalita a význam:

Z hlediska výskytu luční vegetace je území vysoce nadprůměrné, louky jsou druhově dobře nasycené, z významných druhů se vyskytují např.: hořec hořepík (Gentiana pneumonanthe), kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), srpice barvířská (Serratula tinctoria) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Rovněž výskyt luhů je z hlediska kraje kvalitou nadprůměrný. Lesy jsou dosti zachovalé a jejich společenstva jsou díky specifickým abiotickým poměrům značně unikátní. Pozoruhodný je recentně bohatý výskyt jedle (s hemiparazitickým jmelím Viscum abietis). Ten je pravděpodobně podmíněn souhrou dvou faktorů - jednak srážkovým stínem a také lesní pastvou v minulosti. Kromě flóry a vegetace je vysoce hodnotná též entomofauna a fauna obojživelníků. Výskyt modráska očkovaného (Maculinea teleius) je významný z hlediska středočeského regionu, ve kterém je tento druh na ústupu.  

Zranitelnost:

Louky jsou silně ohroženy absencí obhospodařování a následnou expanzí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a také rozoráváním, bagrováním, zavážením a zástavbou. Díky uvedeným činnostem zaniklo v minulosti několik vysoce hodnotných porostů. Dále je lokalita potenciálně ohrožena aplikací insekticidů. Potenciální ohrožení představuje i případná změna vodních poměrů.  

Management:

Běžně hospodařit s preferencí listnáčů, zejména dubu. Zachovat podíl jedle.
Na lokalitě výskytu modráska očkovaného provádět jednou ročně mozaikovité kosení v červnu, nebo na podzim. Odstranění biomasy a vyloučení hnojení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 186.8343
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.7420.0796
Z toho neprioritních naturových biotopů: 36.9168.9636
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.1650.7611
Z toho X biotopů: 25.1446.9718
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.99651.60B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty2.99651.60B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.23880.12C/B/BNe
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Asanovat nálet dřevin. Výhledově bez regulačních zásahů.
0.23880.12C/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.0250.01A/A/BNe
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce
Management: Seč jednou ročně nebo v i v nižším intervalu
0.02500.01A/A/B
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)9.62115.14B/B/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
Management: Nutná seč.
9.62115.14B/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.97723.19B/B/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada
Management: Bez zásahů, Pouze asanovat nálety dřevin, zejména olše.
5.97723.19B/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.70243.58C/B/BAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Management: Nutná seč.
6.70243.58C/B/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.08630.04B/C/BNe
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
Management: Nutná seč jednou ročně.
0.08630.04B/C/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.04660.02B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.04660.02B/A/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.23350.12B/B/-Ne
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)
Management: Bez zásahu.
0.03900.02A/A/B
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.19450.10B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.05960.56C/C/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.05960.56C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 41.384322.15C/B/CAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny
Management: Běžně hospodařit s preferencí listnáčů, zejména dubu. Zachovat podíl jedle.
41.384322.15C/B/C
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.46912.92C/C/CAno
L4 Suťové lesy
Management: Bez zásahů. Pokusit se o podporu jedle.
5.46912.92C/C/C
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.61730.33C/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.61730.33C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.83946.87B/A/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
Management: Výhledově bez zásahů.
12.83946.87B/A/B
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 1.74610.93B/B/BNe
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Management: Jedná se o staré částečně zakrslé pařeziny. Bez zásahů. V případě nutnosti eliminovat habr v nárostech ve prospěch dubu (habr působí zatažení porostu a vymizení světlomilných druhů)
1.74610.93B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.42830.22A/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.57100.30B/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.04180.02C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.32281.77B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.88490.47B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy36.143619.34B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.10870.05B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.00880.00C/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.01910.01B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.03981.09C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.02160.01C/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.01000.00C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky4.41592.36C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.87671.00C/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.00430.00B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.10160.05A/A
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.71960.38A/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.04260.02B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.32300.70
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.58950.31
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla2.11321.13
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.24400.13
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami39.489921.13
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.34840.18
X10 Paseky s podrostem původního lesa2.56411.37
X12 Nálety pionýrských dřevin0.19860.10
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.10110.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek očkovanýP
Maculinea teleiusCCCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kytín, Nová Ves pod Pleší, Voznice  

Prameny:

Ambrož V.Deflace v závětří horských hřebenů. - Sborn. stát. geol. ústavu ČSR, Praha, 203-212.1951
Hrouda L., Skalický V.Floristický materiál ke květeně Příbramska I. Výsledky floristického kursu Čs. botanické společnosti 1985 v Příbrami. - Vlastiv. Sborník Podbrdska, Příbram, 1984, 27: 115-212.1988
Karlík P.Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Dipl. Práce, depon in: Knihovna kat. bot. Př FUK Praha, Muzeum Příbram.2001
Karlík P.Monitoring populací ohrožených druhů rostlin (Pneumonanthe vulgaris, Iris sibirica, Orchis morio, Pedicularis sylvatica) na loukách mezi Mníškem pod Brdy a Voznicí. – Ms. [depon. in: AOPK, MŽP, ČEÚ, muzeum Příbram, referát ŽP OkrÚ Příbram] .1998
Karlíková L.Floristický průzkum okolí Voznice. - Dipl. práce, depon. in: Knihovna kat. bot. Př FUK, Praha.1992
Knížetová L., Pecina P.,Pivničková M.Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-1985 - Bohemia centralis, Praha.1987
Skalický V.Zpráva o exkursi do okolí Voznice - Zpravodaj Středočeské pob. ČSBS, Praha, 13.1975
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.