Homepage

CZ0214003 - Zlatý kůň

Rozloha: 105.7205 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°4'59'' v.d., 49°54'42'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 460 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Návrší mezi obcemi Koněprusy a Měňany. Jeskyně cca 1 km jv. od obce Koněprusy, cca 5 km j. od Berouna.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad území tvoří na západě devonské vápence s asymetrickou synklinální stavbou s jádrem v oblasti Zlatého koně. Tuto strukturu omezuje na severu směrná porucha – voškovský přesmyk. Geologický podklad střední části je tvořen světlešedými akantopygovými vápenci (stupeň eifel, střední devon), které leží nad vrstevnatými šedými, místy načervenalými biodetritickými vápenci suchomastskými (stupeň dalej, spodní devon). Ve východní části vystupují silurské vápence přídolského a kopaninského souvrství.
Geomorfologie: Území lež v SV části celku Hořovická pahorkatina.
Reliéf: V západní části je výrazné návrší Zlatého koně (kóta 475 m n. m.), střední část tvoří plochý hřbet Kobyly, východní část zabírá strmější SV svah kopce Plešivec u Měňan s kótou 453 m n. m.
Pedologie: Půdní povrch tvoří převážně různá vývojová stádia rendzin, velmi omezeně hnědozemě na spraších a sprašovitých hlínách.
Krajinná charakteristika: Výrazný krajinný útvar návrší s téměř nejvyššími kótami v oblasti Českého krasu. Hercynské dubohabřiny na Plešivci přecházejí na Kobyle západním směrem mozaikovitě přes pruhy výsadeb jehličnanů, bazifilní teplomilné doubravy a světliny s úzkolistými suchými trávníky, mezofilní ovsíkové louky do širokolistých a úzkolistých suchých trávníků na Zlatém koni. Na západním okraji jsou severozápadní svahy pokryty suťovými lesy a vápnomilnými bučinami. Komplikovaný komplex krasových Koněpruských jeskyní v jednom z nejvyšších vrcholů oblasti - Zlatý kůň. Většina horizontálních prostor je v úrovni středního patra, spodní patra jsou charakterizována spíše prostornými vertikálními dutinami, svrchní patro je poměrně malé. Podstatná část prostor je fosilizována a přímé spojení jednotlivých jeskyní tohoto bloku nebylo dosud odkryto. Do lokality je zahrnuta i Nová propast. Střední patro je zpřístupněno veřejnosti.  

Biota:

Západní část Zlatý kůň: Většinu území Zlatého koně pokrývá nelesní xerotermní vegetace. Dominující jsou širokolisté suché trávníky na hlubší půdě (Bromion erecti); pokrývají čtvrtinu plochy, z toho více než čtvrtinu s jalovcem. Na širokolisté suché trávníky plynule navazují úzkolisté suché trávníky (Festucion valesiacae). Maloplošně na skalních výchozech a mělké půdě v suchých trávnících je zastoupena vegetace sukulentů a efemér (T6.2). V největším segmentu se tyto biotopy prolínají v mozaice ještě s vysokými xerofilními křovinami. Nalezneme tu i fragmenty teplomilných doubrav a dubohabřin. Zvláštní biotopy představují zdejší převážně opuštěné lomy různého stáří, které jsou dobrým studijním objektem průběhu primární antropogenní sukcese. Severovýchodní svah je porostlý dubohabřinami s přechodem do vápnomilných bučin. Zejména do širokolistých suchých trávníků pronikají teplomilné křoviny a dřeviny během postupující sukcese. Západní okraj byl zhruba v polovině 20. století roztroušeně až shlukovitě osázen směsí borovice černé (Pinus nigra) a modřínu opadavého (Larix decidua).
Zimoviště netopýrů, sledované od roku 1970. Celkem zjištěno 10 druhů. Netopýr velký (Myotis myotis) využívá jako zimoviště podzemní prostory v oblasti Zlatého Koně i Kobyly oproti vrápenci malému (Rhinolophus hipposideros), který byl zjištěn pouze v první oblasti.

Střední část Kobyla: Kobylu pokrývá pestrá mozaika hercynských dubohabřin, bazifilních teplomilných doubrav, mezofilních ovsíkových luk a širokolistých i úzkolistých suchých trávníků. Obnažené skály okraje lomu Kobyla, opuštěného někdy ve třicátých letech 20. století, osídlila štěrbinové vegetace vápnitých skal a drolin. Tato pestrá mozaika je přerušována výsadbami jehličnanů z poloviny 20. století, především borovice černé (Pinus nigra), v menší míře i smrkem ztepilým (Picea abies) a modřínem opadavým (Larix decidua). Na dně lomu Kobyla se vytváří periodický mokřad s regionálně velmi vzácnými druhy rostlin - kapradinou hadilkou obecnou (Ophioglossum vulgatum) a pampeliškou vybranou (Taraxacum quesitum).

Východní část Plešivec: Severní svah Plešivce pokrývá rozsáhlý souvislý porost hodnotných hercynských dubohabřin.  

Kvalita a význam:

Suché trávníky na území Zlatého koně tvoří nejrozsáhlejší souvislý komplex v Českém krasu. Rozloha a členitost tohoto komplexu má velký význam pro udržení metapopulací hmyzu. Tento význam je zkoumán především na motýlech. Regionálně významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).  

Zranitelnost:

Mezofilní ovsíkové louky, širokolisté a úzkolisté trávníky jsou ohroženy absencí aktivní péče (pastva a sečení), zarůstají místně křovinami. Ohrožují je rovněž prašné imise z lomu v blízkosti Zlatého koně. Jižní okraj Kobyly a západní okraj byl zhruba v polovině 20. století roztroušeně až shlukovitě osázen směsí Pinus nigra a Larix decidua, pod výsadbou degradují širokolisté a úzkolisté suché trávníky. Od roku 2004 se plánuje zavedení pastvy.  

Management:

V případě zabezpečování prostupů do podzemních prostor dbát na vhodné provedení (prostupné pro netopýry).
Pro udržení T3.4 je nutné kosení nebo ještě lépe pastva, prořezávání křovin a kácení borovice černé.
V lesních porostech - šetrné hospodaření s využitím stanovištně odpovídajících druhů dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 105.7205
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.694.96
Z toho neprioritních naturových biotopů: 71.5675.6615
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.741.8421
Z toho X biotopů: 16.1917.1178
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 2.60832.46A/A/AAno
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)2.60832.46A/A/A
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.08760.08A/A/BAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.08760.08A/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 14.621813.8A/A/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých5.63055.32A/B/A
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)8.99138.50A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.19534.91B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.19534.91B/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.24740.23C/B/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.24740.23C/B/-
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.00A/A/AAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.00A/A/A
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 4.83414.57B/B/CNe
L5.3 Vápnomilné bučiny4.83414.57B/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 48.144645.53A/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny48.144645.53A/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.18911.12B/B/-Ne
L4 Suťové lesy1.18911.12B/B/-
91H0Panonské šípákové doubravy 3.68333.48C/B/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy3.68333.48C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.84211.74A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.49421.41
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.81180.76
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla2.76652.61
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.07740.07
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami6.01875.69
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.49010.46
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.55230.52
X12 Nálety pionýrských dřevin4.17293.94
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.73390.69
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velký50-80
Myotis myotisCACB
vrápenec malý15-26
Rhinolophus hipposiderosCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Koněprusy, Měňany, Suchomasty  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.