Homepage

CZ0213818 - Octárna

Rozloha: 15.0656 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°54'36'' v.d., 49°43'7'' s.š.
Nadmořská výška: 550 - 700 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází 7 km severozápadně od Příbrami ve východní části vojenského výcvikového prostoru Jince.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří několik různých souvrství kambrických hornin. Jedná se o slepence a křemence, křemenné a arkózové pískovce a droby.
Geomorfologie: Území spadá do Brdské vrchoviny. Jedná se o oblast budovanou extrémně odolnými horninami, v důsledku čehož je terén jen nepříliš členitý.
Reliéf: Lokalita se nachází v nivě potoka tekoucího mírně zvlněnou senilní parovinou Centrálních Brd. Vzhledem k odolnosti hornin a malému vlivu eroze není niva příliš vyvinuta.
Pedologie: Odolné kambrické horniny zvětrávají jen velmi pomalu a vytvářejí těžké jílovité půdy. V důsledku toho se vyskytuje jako půdní typ glej a výše proti proudu potoka i pseudoglej. Maloplošně se vyskytují i mělké čočky rašelinného humolitu.
Krajinná charakteristika: Jedná se o přirozený vodní tok s velmi čistou živinami chudou vodou. V proudech převažuje kamenitý substrát. Lokalita se nachází v oreofytiku Centrálních Brd.  

Biota:

Potoky protékají většinou smrkovým lesem, kořeny přesahující do koryta vytvářejí úkryty pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma.
Les kolem lokality ve většinou smrková kulticenóza, místy se však vyskytují rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2A, L9.2B). V dolní (tj. východní) části lokality přistupuje do lesních společenstev olše lepkavá (Alnus glutinosa).
Ve východní části lokality se vyskytuje vodní nádrž Octárna (využívaná v současnosti pro pitnou vodu) s rašelinnými okraji. Při nižším stavu vody dochází na obnaženém dně k rozvoji vegetace obojživelných rostlin (Ranunculo flamulae-Juncetum bulbosii) (M3). V litorálech nádrže Obecnice byl roku 1998 nalezen druh orobince Typha shuttleworthii, který byl do té doby považován v Čechách za vymřelý.  

Kvalita a význam:

Obecnický potok ve VVP Jince včetně nádrže Octárna a jejích přítoků je významným biotopem mihule potoční. Populace mihulí se obývá také pSCI Obecnický potok, s nímž pSCI Octárna tvoří nedílnou lokalitu druhu.
Z botanického hlediska je lokalita významná výskytem orobince Typha shuttleworthii, který byl donedávna považován v Čechách za vymřelý.  

Zranitelnost:

Ohrožení představují především případné regulace toku.  

Management:

Ochrana stabilních populací druhu je zaměřena především na ochranu larválních stadií. Je nutné ochránit především stanoviště, jež představují vhodné náplavy sedimentu, v nichž se vyskytují minohy na většině významných lokalit ve velkém počtu; zachovat stávající migrační kontinuum; zajistit dostatečný průtok vody korytem, aby nedocházelo k vysychání náplavů; eliminovat znečistění vody ohrožující existenci druhu. V žádném případě nesmí docházet k zahlubování i zpevňování koryta a těžbě jemných náplavů. Rybářské hospodaření musí zohledňovat potřeby a ekologii mihulí (rozmnožování, predační tlak ad.).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 15.0656
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.000.0007
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.160.4763
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.560.2365
Z toho X biotopů: 0.000.0002
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.26131.73A/A/-Ne
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0.26131.73A/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.00470.03C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.00470.03C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.09570.63C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.02290.15D/C/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.07280.48C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.05260.34D/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.05260.34D/B/-
91D0Rašelinný les 0.00070.00C/B/-Ne
L9.2A Rašelinné smrčiny0.00070.00C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.0620.41C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.06200.41C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.07500.49C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.00100.00C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.09820.65C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.04570.30D/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.00500.03A/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.01160.07C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00020.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Baština, Obecnice  

Prameny:

Hlaváček R.Jediný aktuální výskyt Typha shuttleworthii na území České republiky. – Erica, Plzeň, 9:187.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.