Homepage

CZ0213814 - Ledný potok

Rozloha: 1.6146 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°42'50'' v.d., 49°42'59'' s.š.
Nadmořská výška: 425 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází cca 10 km východně od Rokycan, jedná se o dva disjunktní úseky dvou drobných vodotečí: 1. Ledný potok od pramenů ke komunikaci Dobřív - Strašice, 2. Potok Klabava od soutoku s Vlčím potokem u Strašic k této komunikaci.  

Ekotop:

Geologie: V území, kterým obě vodoteče protékají, se nacházejí kambrické paradoxidové břidlice a droby, křemenné pískovce a slepence, slepence a droby, porfyrity a porfyritové tufy. Geomorfologie: Rozhraní Švihovské a Brdské vrchoviny. Reliéf: Hluboká údolí s místy velmi svažitými břehy, v silně kopcovitém terénu. Pedologie: V údolí Ledného potoka glej, v údolí Klabavy fluvizem, v okolí především rankery, v menší míře kambizemě a pseudogleje. Krajinná charakteristika: Přirozené potoky s kamenitým dnem, v silně zalesněné krajině, se střídáním proudných úseků a tůní. Substrát je převážně kamenitý s množstvím jemných jílových splavenin.  

Biota:

Toky v úseku protékají převážně lesem. Kořeny přesahující do koryta vytvářejí překážky toku a úkrytovou kapacitu pro charakteristickou vodní faunu pstruhového pásma. Kromě vranky obecné (Cottus gobio), která je předmětem ochrany EVL, a která zde vytváří stabilní populaci, byly zaznamenány i další významné druhy, jako např. mihule potoční (Lampetra planeri), která osidluje bahnité náplavy potoka.
 

Kvalita a význam:

Úseky Ledného potoka a Klabavy (Padrťského potoka) na území CHKO Brdy představují velmi významné prostředí stabilní populace vranky obecné (Cottus gobio). Populace vranky obývá také EVL Klabava, s níž Ledný potok tvoří nedílnou lokalitu druhu.  

Zranitelnost:

Kvalitu lokality ohrožuje v současnosti především nevhodné rybářské obhospodařování (intenzivní chov kaprů v Padrťských rybnících) a predační tlak ze strany invazního druhu norka amerického.  

Management:

Ochrana vranky obecné je v přímé souvislosti s trvalou kontrolou čistoty vod a se zamezením pro tento druh nevhodných technických zásahů do koryt toků a jejich substrátu. Je třeba vyvarovat se především zahlubování a zpevňování koryt, a také těžby štěrku; části lokality poškozené nevhodnými úpravami uvádět do přírodě bližšího stavu (především tvorbou rozmanitého dnového substrátu s převahou omletých kamenů a štěrku); uchovat v toku klid v průběhu března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji raných stadií vranek. Rozhodně nesmí docházet k výstavbě nepřekonatelných migračních bariér a tvorbě vzdutí, jež by zabraly plochu stávajících proudných úseků. Kvalita vody je závislá také na hospodaření ve výše položených nádržích, které se musí uzpůsobit.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.6146
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.040.0492
Z toho ostatních přírodních biotopů: 44.850.7242
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.04923.04C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.04923.04C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.487830.21C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.236414.64C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vranka obecnáC
Cottus gobioCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dobřív v Brdech  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.