Homepage

CZ0213794 - Kerské rybníčky

Rozloha: 9.2342 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°55'33'' v.d., 50°7'49'' s.š.
Nadmořská výška: 197 - 200 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava tří lesních rybníčků v Kerském lese mezi dálnicí D11 a silnicí 611 mezi Velenkou a Třebestovicemi (okres Nymburk) v blízkosti motorestu Ohio.  

Ekotop:

Geologie: Zejména kvartérní deluviofluviální písčitohlinité sedimenty a křídové kaolinické pískovce, písčité slínovce a vápence a slínovce jizerského souvrství, v okolí zejména pleistocénní fluviální písky a štěrkovité písky.
Geomorfologie: Území leží v Středolabské tabule.
Reliéf: 3 mělké rybníčky v poměrně rovinatém terénu.
Pedologie: Kambizem arenická.
Krajinná charakteristika: Soustava tří lesních rybníčků s vyvinutým litorálem v lesním komplexu zbudovaných v rámci odvodňovací soustavy Horního Kerského lesa. Půda v okolí je písčitá.  

Biota:

Mělké rybníčky, jejichž okraj je lemován litorálem (Phragmites australis), sublitorál je zastoupen mj. žebratkou bahenní (Hottonia palustris).
Okolní les je tvořen mozaikou acidofilních doubrav na písku (L7.4) a vlhkých acidofilních doubrav (L7.2).
Čolek velký (Triturus cristatus) se vyskytuje v obou zavodnělých rybníčcích.
Na prostředním rybníčku zjištěn výskyt slunky obecné (Leucaspius delineatus).  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších populací čolka velkého (Triturus cristatus) ve středních Čechách.  

Zranitelnost:

Rybníčky jsou zranitelné nejen chovem ryb, ale i chovem polodivokých kachen.  

Management:

Zachovat současný stav. Případné produkční rybářské využití je třeba vyloučit. Z důvodu zjištěného výskytu slunky se jeví vhodné jedině nasazení slunky i do ostatních funkčních rybníčků.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.2342
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 63.135.8298
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.100.7482
Z toho X biotopů: 28.762.6563
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.474648.45B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny4.474648.45B/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.355214.67B/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy1.355214.67B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.18131.96C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.18582.01B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00990.10B/B
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)0.37124.01B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.458715.79
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.197612.96
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velký>100
Triturus cristatusCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hradištko u Sadské  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.