Homepage

CZ0213790 - Javůrek

Rozloha: 16.4961 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°53'49'' v.d., 50°3'53'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 431 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník a přilehlý okraj lesního komplexu cca 0,5 km J-JV od obce Požáry, 2 km Z od vodní nádrže Klíčava, asi 15 km JV od Rakovníka, okr. Rakovník.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality tvoří břidlice, drobové břidlice a droby tepelsko - barrandienské oblasti. Geomorfologie: Území leží v sz. výběžku Křivoklátské vrchoviny. Reliéf: Mělké údolí s rybníkem Javůrek a část toku Požárského potoka pod rybníkem. Pedologie: Kambizem. Krajinná charakteristika: Nevelký rybník na okraji lesa a zalesněné polohy v jeho okolí.  

Biota:

Nevelký rybník (V1G) na okraji lesa s řídkým litorálním porostem (M1.1). V jeho okolí se vyskytují dosti kulturní dubohabřiny (L3.1) nebo jehličnaté kulticenózy. Podél potoka v údolí pod rybníkem je jasanovo-olšový luh (L2.2). Na rybník je vázán výskyt řady druhů obojživelníků včetně čolka velkého.  

Kvalita a význam:

Regionálně významná populace čolka velkého.  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena potenciálním chovem ryb a odbahňováním.  

Management:

Hlavním cílem péče je zachování současného stavu nádrže, zejména zamezení intenzifikačních zásahů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 16.4961
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.371.0521
Z toho neprioritních naturových biotopů: 48.237.9563
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.810.629
Z toho X biotopů: 36.576.0339
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.42222.55C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.42222.55C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.534145.67C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny7.534145.67C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.19541.18C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.19541.18C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.85675.19B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.85675.19B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.50323.05B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.12580.76B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami4.606827.92
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.42718.65
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Křivoklát, Městečko u Křivoklátu, Zbečno  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.