Homepage

CZ0213784 - Horní a Dolní obděnický rybník

Rozloha: 31.6206 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°21'58'' v.d., 49°33'32'' s.š.
Nadmořská výška: 442 - 481 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava čtyř rybníků SZ od Obděnic (mezi obcemi Obděnice, Vilasova Lhota a Žemličkova Lhota), cca 12 km JJZ od Sedlčan.  

Ekotop:

Geologie: Území leží v oblasti středočeského plutonu zastoupeném zde zčásti porfyritovými, většinou melanokratními granodiority.
Geomorfologie: Území je součástí Vlašimské pahorkatiny.
Reliéf: Mělké široké údolí se soustavou rybníků o celkové vodní ploše cca 20-25 ha.
Pedologie: Samotná rybniční soustava leží na gleji, v okolí se vyskytují převážně kambizemě.
Krajinná charakteristika: Soustava mělkých rybníků s rozsáhlými litorálními porosty, v širším okolí rybníků především kosené kulturní louky (většina plochy), částečně i podmáčené louky. Termofytický okres Votická pahorkatina, v blízkosti jižní hranice okresu Votická vrchovina.  

Biota:

Mělké rybníky s rozsáhlými litorálními porosty s převahou orobince širokolistého (Typha latifolia). V okolí louky, plošně nepatrně zastoupeny podmáčené olšiny, nálety vrb a solitérních stromů.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnější lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v ČR.  

Zranitelnost:

Ohroženo manipulací s vodní hladinou v době rozmnožování obojživelníků a potenciálně ohroženo zvyšováním rybí obsádky.  

Management:

Stávající stav je vyhovující, proto se soustředit na omezení manipulace s vodní hladinou ve vegetačním období (např. letnění) a zvláště na menších rybnících zvyšování biomasy násad.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 31.6206
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.692.7492
Z toho neprioritních naturových biotopů: 20.466.4718
Z toho ostatních přírodních biotopů: 63.4720.07
Z toho X biotopů: 0.210.0678
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.935515.60B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty4.935515.60B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.53634.85A/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.53634.85A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.74928.69B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.74928.69B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů2.79698.84A/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.33171.04B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.968512.55B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky11.625136.76A/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.34784.26A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.06780.21
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Obděnice, Vilasova Lhota, Žemličkova Lhota  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.