Homepage

CZ0213779 - Břežanské údolí

Rozloha: 496.5257 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část, Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°25'14'' v.d., 49°58'3'' s.š.
Nadmořská výška: 190 - 361 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jižní hranice hl. m. Prahy (m.č. Zbraslav, Modřany), lesnaté části Břežanského a Károvského údolí a bezejmenného údolí severně od údolí Břežanského mezi východním okrajem obcí Dolní Břežany, Lhota a Točná a tokem Vltavy.  

Ekotop:

Geologie: Svrchnokřídové sedimenty s lokalitami neogenních a pleistocenních sedimentů.
Geomorfologie: V JV části Pražské plošiny.
Reliéf: Denudační se zarovnaným povrchem a exhumovanými předkřídovými povrchy.
Pedologie: Především kambizemě.
Krajinná charakteristika: Zalesněná sevřená údolí na dolním toku Břežanského potoka a dalších dvou menších vodotečí orientovaná V-Z (směrem k Vltavě), s lesními porosty různého charakteru a hodnoty (jižně a severně orientovaná úbočí), převážně listnatými, v termofytickém okresu Střední Povltaví.  

Biota:

Přirozené porosty doubrav zejména na jižně orientovaných svazích údolí a ve vrcholových partiích, místy plochy stepního charakteru. Na severně orientovaných svazích zejména Břežanského údolí v některých partiích smrková monokultura.  

Kvalita a význam:

Významná enkláva přirozených porostů teplomilných doubrav a stepí v blízkosti rozsáhlého městského celku.  

Zranitelnost:

Ohrožení představuje případná aplikace insekticidů, výstavba, či intenzivní těžba.  

Management:

Z hlediska péče o území je třeba dbát pouze o mozaikovitý charakter území (udržení současného stavu). Nejdůležitější je ochrana území před antropogenními vlivy (zejména komerční aktivity vedoucí k intenzifikaci využití a trvalé změně lokality).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 496.5257
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.9444.4318
Z toho neprioritních naturových biotopů: 37.78187.5996
Z toho ostatních přírodních biotopů: 32.78162.7717
Z toho X biotopů: 20.48101.7231
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.0210.00B/A/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.01500.00B/A/-
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin0.00600.00A/A/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 2.21920.44B/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)2.21920.44B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.64530.12B/A/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.64530.12B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.60260.12C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.60260.12C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.28730.05B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.28730.05B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.12180.02B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.12180.02B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 181.790636.61B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny181.790636.61B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 44.43188.94B/A/-Ne
L4 Suťové lesy44.43188.94B/A/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 1.91180.38B/A/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty1.91180.38B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.57830.31B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy9.61791.93B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)49.13009.89B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy101.550520.45A/A
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.04000.00B/B
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)0.00500.00C/A
T4.1 Suché bylinné lemy0.85000.17A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.36950.27
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla3.16630.63
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.17470.03
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami73.429114.78
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami20.42354.11
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.31170.06
X12 Nálety pionýrských dřevin1.37900.27
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.46930.29
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Komořany, Točná, Zbraslav

Kraj Středočeský kraj:

Dolní Břežany, Lhota u Dolních Břežan, Ohrobec  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.