Homepage

CZ0213777 - Bohostice

Rozloha: 5.5192 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°7'52'' v.d., 49°36'13'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

JZ okraj obce Bohostice na levém břehu Vltavy nad Orlickou přehradou v místě hráze (okr. Příbram).  

Ekotop:

Geologie: Část středočeského plutonu tvořeného převážně granodiority, křemennými diority a méně kyselými žulami.
Geomorfologie: Lokalita leží v Klučenické pahorkatině, která tvoří střední část Benešovské pahorkatiny.
Reliéf: Celkově zarovnaný povrch okolí je rozříznut údolím přirozeně meandrujícího toku Bohostického potoka s balvanitými břehy.
Pedologie: V údolí potoka se nacházejí glejové půdy, v okolí převážně kambizemě.
Krajinná charakteristika: Niva Bohostického potoka s přirozeným charakterem koryta, pestrá mozaika lučních biotopů, z nichž jsou některé kosené.  

Biota:

Vlhké krvavcové louky, extenzivně obhospodařovávané. Ostřicové porosty, pcháčové louky, enkláva olšiny podél potoka.  

Kvalita a význam:

Významný porost extenzivně obhospodařovávaných luk. Zachovalé území bez meliorací a regulací. Významná lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous).  

Zranitelnost:

Lokalita je potenciálně ohrožena aplikací insekticidů, zarůstáním či naopak intenzifikací hospodaření. Fatální by byly změny vodních poměrů.  

Management:

Krvavcové louky, kosit mozaikovitě 1x ročně v polovině června s týdenním posunem. Posečenou biomasu odstranit. Vyloučit meliorace, použití chemických prostředků a hnojení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.5192
Z toho prioritních naturových biotopů: 11.770.6501
Z toho neprioritních naturových biotopů: 33.661.858
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.010.7182
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.12462.25C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.12462.25C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.733431.40C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.733431.40C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.650111.77C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.650111.77C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.718213.01C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bohostice, Cetyně  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.