Homepage

CZ0213776 - Bezděčín

Rozloha: 81.1779 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°53'41'' v.d., 50°23'49'' s.š.
Nadmořská výška: 201 - 219 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Sportovní letiště na JZ okraji Mladé Boleslavi, v místech zvaných "Na hejtmánce". Na J od letiště se nachází obec Bezděčín.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří mezozoické křídové bazické pískovce a pískové slínovce.
Geomorfologie: Území leží na východním okraji Jizerské tabule.
Reliéf: Bezlesá plošina nad levým břehem Jizery.
Pedologie: Půdní pokryv území tvoří pararendziny a luvizemě.
Krajinná charakteristika: Sportovní letiště na terase nad řekou Jizerou.  

Biota:

Pravidelně sečený trvalý travní porost. Lokalita s výskytem početné populace sysla obecného (Spermophilus citellus).  

Kvalita a význam:

Jedna z osmi nejvýznamnějších lokalit sysla obecného v ČR (v současnosti evidováno celkem 26 lokalit).  

Zranitelnost:

Potenciálně je lokalita ohrožena upuštěním od stávajícího managementu (časté sečení travního porostu).
Letecký provoz jako takový nepředstavuje významný ohrožující faktor pro předmět ochrany.
V roce 1998 vyhlásil Okresní úřad Mladá Boleslav letiště Bezděčín jako přechodně chráněnou plochu do konce roku 2005.  

Management:

Sečením zajistit nízkostébelný trávní porost (do výšky 10 cm), a to nejlépe při zachování současného využití. Při změně (zrušení letiště) vyloučit pohyb chovaných potencionálních predátorů (psi, sokolničtí dravci).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 81.1779
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 32.5226.3995
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 26.399532.52C/C/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých26.399532.52C/C/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sysel obecný100
Spermophilus citellusBBAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bezděčín u Mladé Boleslavi, Čejetice u Mladé Boleslavi, Chrást u Mladé Boleslavi  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.