Homepage

CZ0213621 - Štoly Velké Ameriky

Rozloha: 33.5465 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°11'43'' v.d., 49°57'29'' s.š.
Nadmořská výška: 392 - 416 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Štoly cca 1 km sz. od obce Mořina (10 km v. od Berouna).  

Ekotop:

Geologie: Území je tvořeno proterozoickými horninami barrandienu.
Geomorfologie: Území leží na rozhraní Hořovické pahorkatiny a Pražské plošiny.
Reliéf: Štoly v dobývacím prostoru Mořina-východ.
Pedologie: V okolí lokality jsou vyvinuty typické pararendziny a kambizemě.
Krajinná charakteristika: Dobývací prostor Mořina-východ (Velká Amerika). Komplikovaný systém štol ve třech výškových úrovních spojujících jámové lomy Velká Amerika a Mexiko. Světlost štol dosahuje 3-4 m. Některé z nich (Závod, Anděrova, Mexiko) se otvírají velkými okny do stěn hlavních lomů oblasti (tj. Velká Amerika, Mexiko).
V praxi při sčítání netopýrů jsou rozlišovány následující prostory: štola Závod (Velká Amerika s. str.), štola Mexičan (Maršálkova), štola dole (Anděrova), spojovací štola (Hanákova), tunel do lomu Velká Amerika, štola nad tunelem (Zbytovského), Zaječí štola.  

Biota:

Významné zimoviště netopýrů, sledované od r. 1969. Zjištěno celkem 11 druhů netopýrů, nejpočetnější jsou netopýr velký a černý.  

Kvalita a význam:

Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra velkého (Myotis myotis) v ČR. Regionálně významné zimoviště netopýra černého (Barbastella barbastellus).  

Zranitelnost:

Rušení zimujících netopýrů při vstupu osob do podzemí.  

Management:

V případě zabezpečování prostupů do podzemních prostor dbát na vhodné provedení (prostupné pro netopýry).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 33.5465
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 12.134.0701
Z toho ostatních přírodních biotopů: 38.7913.0148
Z toho X biotopů: 45.9415.4115
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.72462.15D/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.72462.15D/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.52054.53C/C/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých1.13813.39D/C/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.38241.13B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.8255.44B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.82505.44B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny13.014838.79B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00470.01
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla5.836317.39
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.33773.98
X12 Nálety pionýrských dřevin6.047618.02
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace2.18526.51
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr černý40-100
Barbastella barbastellusBACB
netopýr velký100-150
Myotis myotisBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kozolupy, Mořina  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.