Homepage

CZ0213086 - Aglaia

Rozloha: 520.8220 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°11'6'' v.d., 49°48'28'' s.š.
Nadmořská výška: 377 - 460 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území mezi Voznicí a Dobříší Z od rychlostní komunikace R4.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad území tvoří převážně proterozoické břidlice a drobové slepence s výchozy buližníků a spilitů, na severu zasahuje území do oblasti kambrických křemitých pískovců.
Geomorfologie: Jižní okraj SV výběžku Brdské vrchoviny.
Reliéf: Území zahrnuje několik zalesněných vrchů a jižně orientované svahy nad Dobříší a údolí, některá s drobnými vodotečemi, mezi nimi a na okrajích území.
Pedologie: Ve vrcholových partiích na severu území se nacházejí rankery, na méně svažité části území směrem k Dobříši kambizemě a v údolích s vodními toky gleje a pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlé listnaté lesy (acidofilní doubravy) na území s členitým reliéfem, s množstvím různě velkých reprodukčních stanovišť rozličného charakteru, o celkové výměře cca 520 ha. Území zahrnuje oboru Aglaiu, přilehlé potoční nivy s olšinami a území se zatopenými lůmky na okraji obce Voznice.
Území leží na hranicích fytogeografických okresů Střední Povltaví (převážná část) a Podbrdsko.  

Biota:

Do značné míry tvoří vegetační pokryv přírodě blízké porosty dubohabřin, květnatých i acidofilních bučin a acidofilních doubrav. Na některých místech se vyskytují porosty s dominantní jedlí bělokorou (Abies alba). Část území tvoří kulticenózy smrku, borovice a méně i dalších dřevin.
Velice dobře vyvinuty jsou potoční olšiny.
Vodní nádržky mají rozličný charakter: většinou malé nádržky zarostlé litorální, sublitorální a epilitorální vegetací, např. vodní mor kanadský (Elodea canadensis), ďáblík bahenní (Calla palustris), šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), druhy rodu sitina (Juncus sp.), a orobinec (Typha sp.). Největší nádrž je v kamenolomu zarostlá vodním morem kanadským (Elodea canadensis), kosatcem žlutým (Iris pseudacorus), zblochanem vzplývavým (Glyceria fluitans) a leknínem (Nymphaea sp.).  

Kvalita a význam:

Jedna z lokalit s nejvyšší početností čolka velkého (Triturus cristatus) v ČR.
Potoky jsou z hlediska ochrany přírody v optimálním stavu s přirozeně meandrujícími koryty.  

Zranitelnost:

2 z nejvýznamnějších reprodukčních stanovišť (Kodetka, lom u Voznice) na okraji navrhovaného areálu pravděpodobně začínají sloužit jako skládka odpadků a hrozí zde kontaminace vody, což by znamenalo zničení jediného možného reprodukčního stanoviště čolka velkého v širším okolí.  

Management:

Zachovat stávající přírodní charakter lokality. Vodní plochy ohrožené černou skládkou zabezpečit proti likvidaci a znečištění, popř. vyčistit.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 520.8220
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.7314.2393
Z toho neprioritních naturových biotopů: 19.1499.713
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.8656.5876
Z toho X biotopů: 4.7124.5738
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.61450.11B/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.61450.11B/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.02050.00B/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.02050.00B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.58490.30C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.58490.30C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 13.60692.61B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky13.60692.61B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.10620.02C/C/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.10620.02C/C/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.01890.00A/A/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.01890.00A/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 83.761116.08B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny83.761116.08B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 7.6561.46B/B/-Ne
L4 Suťové lesy7.65601.46B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.5990.88B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty4.59900.88B/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 1.98430.38C/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy1.98430.38C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.32030.06B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.59400.30C/C
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.01890.00C/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy43.00658.25B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.03790.00B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.02710.00A/A
T1.3 Poháňkové pastviny8.85041.69A/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.02600.00C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.10410.40D/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.57000.10C/C
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.03240.00D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00035.76
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.20000.03
X5 Intenzivně obhospodařované louky3.92240.75
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla3.45490.66
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami12.16922.33
X10 Paseky s podrostem původního lesa2.75770.52
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.06930.39
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýC
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dobříš, Voznice  

Prameny:

autordílo200
autor 2dílo 2
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.