Homepage

CZ0213083 - Veltrusy

Rozloha: 297.4323 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°20'13'' v.d., 50°17'12'' s.š.
Nadmořská výška: 164 - 169 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází na s. okraji Veltrus, 3 km s. od Kralup n. Vltavou.  

Ekotop:

Geologie: Jedná se o pliocénní a pleistocénní říční písky, štěrky a jílovce, proterozoické břidlice, drob se sprašovými překryvy.
Geomorfologie: Území patří do Středolabské tabule.
Reliéf: Slabě rozčleněný denudační reliéf s rozsáhlými plošinami.
Pedologie: V území se vytvořily především fluvizemě typické.
Krajinná charakteristika: Zámecký park anglického typu, využívající v rozsáhlé míře přirozené lužní porosty.  

Biota:

Zámecký park anglického typu, s porostem v kombinaci přirozených lužních porostů (L2.3B), doplněných výsadbami dubů a pravidelně sečenými značně kulturními lučními plochami. Solitéry a aleje dubů, lip a vrb. Park byl výrazně narušen povodní v roce 2002; poté následovalo masivní ošetření poškozených dřevin.  

Kvalita a význam:

Významný krajinný fenomén. Významná entomologická lokalita, refugium xylofágních druhů - páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus).  

Zranitelnost:

Forma zámeckého parku poskytuje ideální podmínky pro výskyt páchníka a roháče. Odstraňování starého dřeva, umírajících stromů, asanační práce apod., místy prováděné, však jejich výskyt mohou ohrozit. Podobně jako případná aplikace pesticidů.  

Management:

Ponechání starých stromů (se zřetelem k dubům). Vhodné je použití dubového dřeva v zahradní architektuře tak, aby bylo zapuštěno do země a mohlo zetlít. Vyloučení pesticidů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 297.4323
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 39.39117.1651
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.3412.927
Z toho X biotopů: 56.10166.8651
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.81670.94D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.81670.94D/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.01711.35D/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny4.01711.35D/C/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 110.331337.09C/B/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty110.331337.09C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.02540.00B/B
L1 Mokřadní olšiny0.16220.05D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.04720.01B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky12.46864.19C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.13360.04C/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.09000.03C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území9.81663.30
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole120.466840.50
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.02430.00
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.13850.04
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.49780.16
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy3.51571.18
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.45160.15
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami17.86966.00
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.99080.33
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.56200.18
X12 Nálety pionýrských dřevin0.49130.16
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla12.04014.04
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCA
roháč obecnýP
Lucanus cervusCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dušníky nad Vltavou, Nové Ouholice, Veltrusy, Všestudy u Veltrus  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.