Homepage

CZ0213082 - Velký Raputovský rybník

Rozloha: 10.4754 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°50'29'' v.d., 49°31'54'' s.š.
Nadmořská výška: 566 - 581 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Cca 1 km s. od Leletic v okrese Příbram, 6 km j. od Rožmitálu p. T.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita leží na biotitických žulách středočeského plutonu; SZ část lokality však tvoří již kambrické slepence.
Geomorfologie: Území náleží k Třebské pahorkatině, která tvoří západní část Příbramské pahorkatiny .
Reliéf: Je erozně denudační s plochými vrcholy a krátkými hřbety.
Pedologie: Především fluvizemě, které jsou lehké a písčité. Místy se vyskytují mělká ložiska slatinného humolitu (do 60 cm).
Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří 1 rybník s rozsáhlým litorálem o výměře cca 8 ha, okolní louky, luční lada, les a pískovna.  

Biota:

Litorál v rybníce je tvořen orobincem širokolistým (Typha latifolia), méně o. úzkolistým (T. angustifolia) a porosty vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí štíhlou (Carex acuta), ostřicí měchýřkatou (C. vesicaria). V epilitorálu navazují botanicky a ochranářsky velice hodnotné krátkostébelné slatinné louky (Valeriano dioicae-Caricetum davallianae) (R2.1) s druhy suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), ostřice Davallova (Carex davalliana), tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice blešní (Carex pulicaris) aj. Místy mají porosty charakter až přechodových rašelinišť - kromě hojných mechorostů se vyskytuje ostřice přioblá (Carex diandra), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo mochna bahenní (Potentilla palustris). Rybník bývá letněný (patrně se využívá jako plůdkový rybník) a tak se na obnaženém dně tvořeném místy až zcela čistým pískem, setkáváme s pestrou vegetací (as. Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae a s přechodně zaplavovanými porosty nízkých druhů s převahou bahničky jehlovité (Eleocharis acicularis), sítiny článkované (Juncus articulatus) a s. cibulkaté (J. bulbosus). V mělké vodě se vyskytují porosty parožnatek (tř. Charophyceae). Okolí rybníku je roztroušeně lemováno vrbovými křovinami (K1) a náletovými dřevinami.
Dno bývalé pískovny je tvořeno 19 oddělenými, zčásti periodickými tůněmi; v r. 2002 byly na dně pískovny odstraněny náletové dřeviny a tůně byly zčásti rekonstruovány. Tůně zčásti bez vegetace, zčásti zarůstají mechy, zčásti sítinou (Juncus sp.). Les je stejnověká smrková monokultura (X9A) se systémem odvodňovacích struh.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit druhu v ČR.
Ochranářsky významná jsou též slatinná rostlinná společenstva s výskytem řady chráněných druhů rostlin.  

Zranitelnost:

V pískovně proveden managementový zásah vedoucí k odstranění náletových dřevin, sedimentů a bahna vedoucí k obnově tůní. Vliv je pozitivní.
Rostlinná luční a slatinná společenstva jsou narušena invazí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).  

Management:

Udržovat v současném stavu (po managementovém zásahu), tedy odstraňovat nálet (zejména okolí zájmových vodních ploch), do budoucna udržovat funkční tůně (nárazově a etapově).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 10.4754
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.020.0025
Z toho neprioritních naturových biotopů: 45.364.7522
Z toho ostatních přírodních biotopů: 20.742.1729
Z toho X biotopů: 7.260.7606
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.20761.98B/A/-Ne
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0.20761.98B/A/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.719825.96B/B/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.08900.84B/A/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty2.630825.11B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.00250.02B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.00250.02B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.803917.22B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.803917.22B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.02090.19B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.02090.19B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.27502.62B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01000.09B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.21632.06C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.80067.64A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.05450.52B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.25022.38C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.56635.40A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.64856.19
X12 Nálety pionýrských dřevin0.11211.07
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýR
Triturus cristatusCABA
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Leletice, Vacíkov  

Prameny:

Karlík P.Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Dipl. Práce, depon in: Knihovna kat. bot. Př FUK Praha, Muzeum Příbram.2001
Hrouda L., Skalický V.Floristický materiál ke květeně Příbramska I. Výsledky floristického kursu Čs. botanické společnosti 1985 v Příbrami. - Vlastiv. Sborník Podbrdska, Příbram, 1984, 27: 115-212.1988
Hlaváček R.Zpráva o botanickém výzkumu vybraných rybníků na Hvožďansku (okr. Příbram). - ms. [depon. in AOPK ČR].2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.