Homepage

CZ0213081 - Vápenické jezero

Rozloha: 8.3853 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°25'5'' v.d., 49°37'4'' s.š.
Nadmořská výška: 398 - 407 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží cca 1,5 km v. od Vysokého Chlumce, 4 km j. od Sedlčan, v těsném sousedství rybníka Olešný.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří granodiority středočeského plutonu.
Geomorfologie: Území leží v Benešovské pahorkatině.
Reliéf: Mělká pánev Sedlčanské kotliny.
Pedologie: Půdy převažují těžší, především gleje.
Krajinná charakteristika: Velmi mělká vodní nádrž (hloubka do 0,8 m) s písčitým dnem. Litorál tvoří především porosty orobince (Typha angustifolia) a zabírá cca 75% výměry nádrže.  

Biota:

Jedna vodní nádrž (cca 2 ha) s rozsáhlými litorálními porosty, např. orobinec širokolistý (Typha angustifolia), o. úzkolistý (T. latifolia), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), zblochan vodní (Glyceria maxima), a 1 drobná tůň v ploché krajině. V okolí olšo-jasanový luh (L2.2) a čerstvě vysázená monokultura borovice lesní (X9A), kulturní sečené louky a fragment podmáčené louky s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata).  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit druhu pro střední Čechy.  

Zranitelnost:

Chystá se odbahnění. V r. 2003 již nádrž vypuštěna, likvidace litorálu.  

Management:

Současný stav (2005) je z hlediska zájmu ochrany přírody vyhovující. V případě odbahňování za účelem rybářského hospodaření by bylo vhodné zachovat alespoň 1/2 rozlohy litorálních porostů, aby bylo zachováno dostatečné refugium při rybochovu. Pokud by došlo k rybochovu bylo by vhodnější rybník využívat jako plůdkový nebo násadový.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.3853
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 15.231.2776
Z toho ostatních přírodních biotopů: 22.551.8914
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.851510.15C/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.851510.15C/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.12071.43C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.12071.43C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.0760.90A/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.07600.90A/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.22942.73B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.22942.73B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.05790.69B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.03120.37C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.893810.65B/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.56576.74C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.07680.91B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.26603.17C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Libíň, Nedrahovické Podhájí, Vápenice u Vysokého Chlumce  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.