Homepage

CZ0213078 - Trhovky

Rozloha: 17.7027 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°10'28'' v.d., 49°34'59'' s.š.
Nadmořská výška: 339 - 364 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Kemp na břehu vodní nádrže Orlík, 3 km jz. od obce Milešov, 8 km jz. od Krásné Hory nad Vltavou. Místní název je Trhovky nebo také V Borech.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří granodiority středočeského plutonu.
Geomorfologie: Území leží v Benešovské pahorkatině.
Reliéf: Poměrně hluboké údolí potoka v kopcovitém terénu.
Pedologie: V území se vyskytují kambizemě. Půdy jsou značně písčité, v důsledku specifického zvětrávání granodioritů.
Krajinná charakteristika: Rekreační areál (kemp pro obytné přívěsy a stany) na svazích na břehu vodní nádrže Orlík.  

Biota:

Pravidelně sečené a především sešlapávané trvalé travní porosty. Část ploch je možno řadit do biotopu psamofylních trávníků (T5.1, T5.3). Kromě kostřav Festuca sp. a psinečků Agrostis sp. se vyskytuje i vzácná tráva mrvka myší ocásek (Vulpia myuros).
Lokalita s výskytem početné populace sysla obecného (Spermophillus citellus).  

Kvalita a význam:

Jedna z osmi nejvýznamnějších lokalit sysla obecného (Spermophillus citellus) v ČR (v současnosti evidováno celkem 26 lokalit).  

Zranitelnost:

Potenciálně je lokalita ohrožena upuštěním od stávajícího managementu (časté sečení travního porostu).
Provoz kempu jako takový nepředstavuje ohrožující faktor. I při intenzivním pohybu rekreantů po lokalitě nedochází k významnému rušení syslů (výjimkou může být vliv přítomnosti psů).
Přítomnost syslů není negativně vnímána provozovateli kempu ani rekreanty (sysli jsou zde naopak považováni za atrakci a krmeni).  

Management:

I přes pokles početnosti sysla lze parametry lokality hodnotit jako vyhovující, proto je třeba zachovat stávající charakter a zejména obhospodařování lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.7027
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 15.882.8122
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.610.8176
Z toho X biotopů: 76.0513.4638
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 2.780915.70C/B/-Ne
T5.1 Jednoletá vegetace písčin1.00975.70C/B/-
T5.3 Kostřavové trávníky písčin1.771210.00C/B/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.03130.17C/C/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.03130.17C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.06670.37C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.15040.84C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.40032.26D/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.20021.13C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území4.445025.10
X5 Intenzivně obhospodařované louky8.145446.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.57243.23
X12 Nálety pionýrských dřevin0.28221.59
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01630.09
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.00250.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sysel obecný100
Spermophilus citellusBBAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Orlické Zlákovice, Těchnice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.