Homepage

CZ0213076 - Štěpánovský potok

Rozloha: 16.5450 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°1'47'' v.d., 49°44'10'' s.š.
Nadmořská výška: 338 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území zahrnuje dolní tok Štěpánovského potoka (od silnice č. 126 Trhový Štěpánov-Soutice) a Dalkovického potoka (levostranný přítok Štěpánovského potoka) až po jejich soutok se Sázavou. Lokalita leží cca 10 km sv. od Vlašimi.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou aluviální naplaveniny na biotických a sillimaniticko-biotitických pararulách, místy pegmatických.
Geomorfologie: Území leží v sv. části Vlašimské pahorkatiny.
Reliéf: Jedná se o přirozené potoky s bohatě meandrujícím korytem v kopcovité krajině.
Pedologie: Převažují typické gleje, místy se vyskytují fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Štěpánovský potok se nachází v mělkém údolí. Dochází zde ke střídání mělkých kamenitých úseků s klidnějšími partiemi s jemnými náplavy. Průměrný průtok u ústí je 0,32 m3/s. Kvalita vody je příznivá a nezhoršuje se.  

Biota:

Botanicky leží koryto toku v údolní nivě se společenstvem řazeným do podsv. Alnenion-Glutinoso incanae.
Z ryb zde žijí pstruh obecný (Salmo trutta), plotice obecná (Rutilus rutilus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), hrouzek obecný (Gobio gobio), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) a vranka obecná (Cottus gobio). Vyskytuje se zde také rak říční (Astacus fluviatilis).  

Kvalita a význam:

Štěpánovský potok od soutoku se Sázavou (ř.km Sázavy 95,6) ke Štěpánovské Lhotě (ř. km 2,4) včetně Dalkovického potoka k mostku (ř. km 1,5) mezi Dalkovicemi a Střechovem patří mezi nejvýznamnější a výrazně perspektivní lokality mihule potoční v povodí Labe.  

Zranitelnost:

V současnosti jsou negativní vlivy eliminovány plánem péče o rezervaci (zákaz intenzivního hospodaření, používání pesticidů, aplikace tekutých statkových hnojiv a především zákaz zasahování do koryta toku).  

Management:

Zachovat stávající charakter lokality, eliminovat zdroje znečištění.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 16.5450
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.410.2343
Z toho ostatních přírodních biotopů: 36.626.0598
Z toho X biotopů: 0.330.056
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.23431.41C/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.23431.41C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00250.01C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.197525.37C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.05200.31B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.24181.46C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta1.56609.46B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.05600.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Soutice, Střechov nad Sázavou, Trhový Štěpánov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.