Homepage

CZ0213072 - Smečno

Rozloha: 69.6107 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°1'22'' v.d., 50°11'29'' s.š.
Nadmořská výška: 317 - 375 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází 6 km jz. od Slaného, na západním okraji obce Smečno.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří především pískovce a jílovce s vložkami slepenců.
Geomorfologie: Území leží na rozhraní Džbánu a Pražské plošiny.
Reliéf: Mírný svah nad údolím potoka v okolní poměrně členité krajině.
Pedologie: Na lokalitě se vyskytují arenické kambizemě a glejové fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Část zámeckého parku a přilehlé lesní porosty západně od obce Smečno.  

Biota:

Malou část EVL tvoří zámecký park anglického typu, využívající původní porosty doubrav. V navazujících lesních porostech převládají dubohabřiny as. Galio-Carpinetum a v menších rozlohách se zde vyskytují i potoční olšiny sv. Alnion incanae. Dubohabřiny mají místy dobře zachovalé bylinné patro, vyskytují se zde např. druhy samorostlík klasnatý (Actaea spicata), sasanka hajní (Anemone nemorosa), kopytník evropský (Asarum europaeum), jarmanka větší (Astrantia major), konvalinka vonná (Convallaria majalis), jaterník podléška (Hepatica nobilis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) aj. V lesních porostech dochází často k přirozenému zmlazování. V severní části EVL je značná část lesního porostu pozměněna ve prospěch smrku ztepilého (Picea abies), modřínu opadavého (Larix decidua) a dalších stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin. Nevelkou rozlohu zabírají také pravidelně sečené louky. V okolí cest se nacházejí aleje starých listnatých dřevin. Páchník hnědý osidluje vhodné dutinové stromy nejvíce právě v alejích, ale může využívat i solitery listnáčů v zámeckém parku i v lesním komplexu.  

Kvalita a význam:

Významná entomologická lokalita, refugium xylofágního druhu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) s jednou z jeho nejpočetnějších populací ve Středních Čechách.  

Zranitelnost:

Forma zámeckého parku poskytuje ideální podmínky pro výskyt páchníka, lze uvažovat případně odstraňování starého dřeva, umírajících stromů apod., které by jeho výskyt mohlo ohrozit. Podobně jako případná aplikace pesticidů.  

Management:

Zachování osídlených stromů a stojících dutinových stromů.
Ponechávání starých mrtvých stromů a padlých kmenů v případě bezpečnostních sanací na vhodném místě v rámci území. Bezpečnostní sanace šetrnými metodami (snížení těžiště, zastřešení dutin bez chemické konzervace, vyloučení vypalování dutin).
 

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 69.6107
Z toho prioritních naturových biotopů: 9.536.6385
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.0036.8947
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.556.6481
Z toho X biotopů: 22.7015.8037
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.020.02C/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.02000.02C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.26711.82C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.26711.82C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.0060.00C/C/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00600.00C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 35.601651.14C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny35.601651.14C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.63859.53B/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty6.63859.53B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.23916.08B/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.11143.03C/C
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.01800.02B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.26760.38C/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.01200.01B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.11270.16
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole1.03721.49
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.67490.96
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami9.544113.71
X11 Paseky s nitrofilní vegetací3.65615.25
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.77871.11
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Ledce u Kladna, Přelíc, Smečno  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.