Homepage

CZ0213070 - Slánsko - Byseňský potok

Rozloha: 26.2641 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°3'10'' v.d., 50°14'38'' s.š.
Nadmořská výška: 242 - 323 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází na severním okraji města Slaný. První část lokality je podél silnice č. 118 z centra města k obci Želevčice, druhá část je od obce Želevčice podél Byseňského potoka až k silnici Slaný - Trpoměchy.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří cenomanské a spodnoturonské slepence, pískovce, jílovce a spongility. Dále se zde uplatňují permské a karbonátové pískovce, arkózy, jílovce, s ojedinělými lokalitami neogenních nefelinitů.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v sz. výběžku Pražské plošiny.
Reliéf: Rozčleněný erozně denudační reliéf se zbytky neogenních zarovnaných povrchů.
Pedologie: Převažují fluvizemě glejové, doplňují je typické černozemě a pararendziny.
Krajinná charakteristika: Porost lužního lesa podél potoka a navazující alej.  

Biota:

Zachovalý porost lužního lesa se starými vrbami podél potoka, navazující na alej starých listnáčů podél místní komunikace.
Lužní les má různý charakter. Místy se jedná spíše o vrbové křoviny a nálety (zejména s vrbou křehkou - Salix fragilis) s příměsí olše, jinde má porost charakter kvalitní olšiny (L2.2A)
Maloplošně do lokality zasahují i suchomilné trávníky svazu Bromion (T3.4D).  

Kvalita a význam:

Významný krajinný fenomén, refugium páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Lužní porost i alej jsou potenciálně ohroženy odstraňováním starých stromů a asanačními zásahy. V úvahy přichází i potenciální ohrožení aplikací pesticidů.  

Management:

Zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy, vyloučení sanace vrb z břehových liniových porostů a ponechávat je až do dožití, výsadba vrb do břehových porostů, případně zpevňování břehů vrbovým palisádovým výpletem.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 26.2641
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.121.8702
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.000.7886
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.952.3529
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.0890.33B/B/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.08900.33B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.40431.53B/A/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.29881.13A/A/-
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.10550.40C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.26991.02C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.26991.02C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.02540.09D/C/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.02540.09D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.87027.12C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.87027.12C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.75812.88C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.36265.18A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.23220.88B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dolín, Otruby, Slaný, Trpoměchy  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.