Homepage

CZ0213069 - Sedlečský potok

Rozloha: 2.6820 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°48'42'' v.d., 49°39'13'' s.š.
Nadmořská výška: 396 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území 10 km JZ od Vlašimi, zahrnuje Sedlečský potok v úseku od rybníka Stejskal (J obce Bedřichovice) po obec Libouň.  

Ekotop:

Geologie: V území převažují horniny moldanubika, konkrétně migmatity.
Geomorfologie: Území leží ve Vlašimské pahorkatině.
Reliéf: Nepříliš zaříznuté údolí potoka v okolním kopcovitém terénu.
Pedologie: V údolí potoka se vyskytují gleje, v širším okolí kambizemě.
Krajinná charakteristika: Sedlečský potok je meandrujícím malým vodním tokem o šířce do 1,5 m. V korytě převažují jemné sedimenty nad písčito-kamenitým substrátem.  

Biota:

Sedlečský potok protéká loukami s přirozeným břehovým podrostem. Byly zde nalezeny vzácné druhy řas, žije tu také rak říční (Astacus astacus).
Potok protéká nivními loukami s porosty vrb a olší (již mimo vymezenou lokalitu). Louky jsou vlhké, pcháčové a jsou místy kosené, místy leží ladem, takže se vytvářejí tužebníková lada (T1.6).  

Kvalita a význam:

Sedlečský potok od mostu v Libouni po pramennou oblast jižně od Bedřichovic představuje vhodný biotop pro mihuli potoční (Lampetra planeri).  

Zranitelnost:

Zdá se, že přímé ohrožení lokality nehrozí. Populaci mihulí však ovlivňuje komunální znečištění a rybářské obhospodařování (složení a početnost obsádky). Je třeba zabránit regulacím toku.  

Management:

Udržet stávající charakter lokality. Rybářské hospodaření musí při plánování počtu vysazovaných dravců brát v zřetel potenciální možnost predačního tlaku na mihuli potoční.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.6820
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.820.7462
Z toho ostatních přírodních biotopů: 55.661.493
Z toho X biotopů: 2.120.057
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.02110.78C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.02110.78C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00010.00C/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.00010.00C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.04291.59C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.04291.59C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.682125.43C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.682125.43C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.593922.14C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.02320.86C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.10243.81C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.05071.89C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.445216.59C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.277610.35C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.02200.82
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.03501.30
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Čestín u Jankova, Libouň, Nespery, Sedlečko u Veliše, Veliš, Zvěstov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.