Homepage

CZ0213068 - Dolní Sázava

Rozloha: 398.0326 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°55'16'' v.d., 49°51'49'' s.š.
Nadmořská výška: 197 - 369 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dolní tok Sázavy mezi ústím Blanice do Sázavy a ústím do Vltavy včetně jejích náhonů (6152, 6153, 6154, 6155, okres Praha-západ, Kutná Hora).  

Ekotop:

Geologie: V této oblasti se uplatňují především granodiority středočeského plutonu a moldanubické horniny.
Geomorfologie: Jedná se o Benešovskou pahorkatinu, která tvoří sz. okraj Středočeské pahorkatiny, na v. zasahuje území do Vlašimské pahorkatiny.
Reliéf: Je silně rozčleněný erozně denudační s výraznými tvary odnosu a zvětrávání.
Pedologie: V údolí Sázavy se nachází převážně fluvizem, v okolí kambizemě a v údolích přítoků gleje.
Krajinná charakteristika: Větší řeka tekoucí často v hluboce zaříznutém údolí je jen málo regulovaná s větším množstvím jezů. Tok nabízí velké množství typů mikrohabitatů, většinou dochází ke střídání proudných úseků s kamenitým a štěrkovým dnem a delších pomalu proudících úseků v nadjezí. Fytogeografický okres Střední Povltaví, do těsné blízkosti zasahují okresy Říčanská plošina a Hornosázavská pahorkatina.  

Biota:

Lokalita je obývána populacemi dalších vzácných druhů jako je škeble plochá (Pseudanodonta complanata) a okružanka říční (Sphaerium rivicola), vodní mlži jsou hostiteli nejmladších stádií hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus). Výskyt přirozených zástupců ichtyocenózy parmového i cejnového pásma povodí Labe s několika druhy dosazenými sportovními rybáři (především kapra obecného).  

Kvalita a význam:

Jedna z nejrozsáhlejších lokalit velevruba tupého (Unio crassus) v ČR. V nadjezí Sázavy u Týnce nad Sázavou (ř.km 16,9-20,9) žije početná populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus).  

Zranitelnost:

Znečistění vody a příčné objekty (jezy) neprůchodné pro ryby, nešetrné rybářské obhospodařování (skladba a početnost násady).  

Management:

Zajistit průchodnost jezů, omezit výstavbu nových jezů, těžba štěrkovitých a písčitých náplavů (biotop mlžů) a úprava příbřežních partií (tišiny, litorální porosty - biotop hořavky) pouze s výjimkou.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 398.0326
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.863.4322
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.0716.2293
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.44101.2882
Z toho X biotopů: 0.803.1864
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 15.62513.92B/A/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt15.62513.92B/A/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.20960.05B/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.20960.05B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.06070.01C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.06070.01C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.06080.01C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.06080.01C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.03320.00D/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.03320.00D/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.02950.00B/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.02950.00B/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.21040.05B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.21040.05B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.60730.15B/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.60730.15B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.82490.70A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.76740.69A/A/-
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.05750.01C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů12.58633.16C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01980.00B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.97960.99B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.10880.02B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.06710.01B/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.04590.01C/C
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.15620.03C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod20.98985.27C/C
M1.4 Říční rákosiny8.96182.25B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.92410.23C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta53.448813.42C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.36950.09
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.04120.01
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.01320.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.70860.17
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.02850.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.07720.01
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.15440.03
X12 Nálety pionýrských dřevin0.02320.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.19480.04
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace1.57580.39
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořavka duhováC
Rhodeus sericeus amarusBBCA
velevrub tupýP
Unio crassusBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bělokozly, Břežany u Lešan, Čerčany, Černé Budy, Čeřenice, Český Šternberk, Čtyřkoly, Dojetřice, Drahňovice, Hostěradice, Hradištko pod Medníkem, Hradové Střimelice, Hvězdonice, Chocerady, Jílové u Prahy, Kaliště u Ondřejova, Kamenný Přívoz, Krhanice, Ledečko, Lensedly, Lešany nad Sázavou, Lštění, Luka pod Medníkem, Malešín, Malovidy, Mrač, Nespeky, Pecerady, Petrov u Prahy, Podělusy, Poříčí nad Sázavou, Přestavlky u Čerčan, Radvanice nad Sázavou, Rataje nad Sázavou, Samechov, Samopše, Sázava, Sázava u Davle, Senohraby, Soběšín, Stříbrná Skalice, Třebsín, Týnec nad Sázavou, Vlkančice, Vlkovec  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.