Homepage

CZ0213067 - Sázava

Rozloha: 72.7629 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°11'24'' v.d., 49°43'16'' s.š.
Nadmořská výška: 339 - 418 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území 25 km jižně od Kutné Hory zahrnující vodní tok Sázavy od Ledče nad Sázavou po Zruč nad Sázavou.  

Ekotop:

Geologie: Uplatňují se horniny pestré i jednotvárné série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity).
Geomorfologie: Území leží v s. části Křemešnické vrchoviny.
Reliéf: Hluboce zaříznuté údolí Sázavy v kopcovitém terénu.
Pedologie: Podél celého úseku řeky se vyskytují typické fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Úsek řeky se nachází v pahorkatině na přechodu horního a středního toku. Minimální je zastoupení intravilánu, je zde téměř souvislý břehový porost stromů (převaha olše a vrby), střídají se proudné úseky s kamenitým a štěrkovým dnem a dlouhé klidné úseky v nadjezí.  

Biota:

V okolí řeky je téměř souvislý břehový porost stromů (převaha olše a vrby). V toku je zaznamenán výskyt přirozených zástupců ichtyocenózy parmového pásma povodí Labe s několika druhy dosazenými sportovními rybáři (především kapra obecného).  

Kvalita a význam:

Jedna z posledních autoreproduktivních populací bolena dravého (Aspius aspius) v ČR se vyskytuje v Sázavě od soutoku s Ostrovským potokem ve Zruči nad Sázavou po dolní jez v Ledči nad Sázavou.  

Zranitelnost:

V českých vodách není bolen v současnosti výrazně ohrožen, ohrožují ho však úpravy toků v místech trdlišť, jež představují proudivé úseky toků se štěrkovým dnem a vysazování jedinců pocházejících z jiných lokalit z důvodu hrozby genetického znečištění.  

Management:

Udržení stávajícího charakteru lokality. Nevysazovat ryby nepocházející z povodí Sázavy. Lovná míra - 50 cm.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 72.7629
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.350.2593
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.7012.884
Z toho X biotopů: 0.000.0009
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.01590.02A/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.01590.02A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.00220.00C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.00220.00C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.08660.11B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.08660.11B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00440.00D/C/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00440.00D/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.15020.20B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.15020.20B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.67452.30C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.55690.76C/C
M1.4 Říční rákosiny3.26934.49C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.02830.03C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.39050.53C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta6.96459.57C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00090.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bolen dravýC
Aspius aspiusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Březina nad Sázavou, Dolní Pohleď, Horka nad Sázavou, Kounice nad Sázavou, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou

Kraj Kraj Vysočina:

Bohumilice u Kožlí, Chřenovice, Ledeč nad Sázavou, Nová Ves u Dolních Kralovic, Obrvaň, Sechov, Zahájí u Hněvkovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.