Homepage

CZ0213066 - Rybník Vočert a Lazy

Rozloha: 22.9898 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°47'10'' v.d., 49°31'6'' s.š.
Nadmořská výška: 521 - 536 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území při v. okraji obce Pozdyně, cca 2 km jz. od Hvožďan, okr. Příbram.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno biotitickými granodiority. Konvexní plochy jsou vyplněny kvartérními sedimenty (kromě fluviálních a deluviofluviálních sedimentů také deluviální a deluviálně soliflukční sedimenty).
Geomorfologie: Území se nachází v severním výběžku Blatenské pahorkatiny při hranici s Brdskou vrchovinou.
Reliéf: Mírně zvlněná krajina pahorkatinného charakteru. Jedná se o horní část jedné větve blatenské rybniční soustavy (vodní nádrže jsou nebeské).
Pedologie: V nivě se vyskytují gleje, mimo nivu (zejména v SZ části území) se vyskytují kyselé kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o dva rybářsky obhospodařované rybníky (přičemž horní je nebeský a dolní je sycen vodou z výše položeného rybníka a z okolních vlhkých luk). V SZ části území se vyskytuje ještě mělká drobná vodní nádrž (místně označovaná jako "Hlinovna"). Nádrže mají rozsáhlá litorální pásma, na ně navazují druhově pestré kosené louky nebo luční lada a porosty náletových dřevin (zejména olše lepkavá). Velká část plochy byla v minulosti (do 50. let) využívaná jako obecní draha; v litorálech se pásly husy. Značná část těchto ploch byla postupně osázena dřevinami.  

Biota:

Dvě vodní nádrže jsou využívány k intenzivnímu chovu ryb. Tyto nádrže jsou mělké a mají dobře vytvořen hodnotný litorál. Litorály tvoří cca 40% výměry nádrží. Vyskytují se v nich orobinec širokolistý (Typha latifolia), zblochan vodní (Glyceria maxima), porosty vysokých ostřic (Carex vesicaria, C. gracilis) (M1.7) aj. Litorály přecházející do vlhkých luk a jejich lad, řazených zejména do svazu Calthion (M1.5, dále M1.6), v nichž se vyskytuje mj. upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Na lokalitě se vyskytují i maloplošné degradující fragmenty ostřicových luk (R2.2) a smilkového trávníku (T2.3B) s nehojným výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Na neobhospodařovaných plochách se šíří nálety dřevin, zejména olše lepkavé (Alnus glutinosa) (L2.2B) a mokřadních vrb (Salix aurita, S. cinerea...) (K1).
I přes poměrně intenzivní rybářské obhospodařování se v nádržích vyskytují vodní makrofyta - bublinatka jižní (Utricularia australis), Potamogeton sp., Batrachium aquatile agg.). Třetí, drobná vodní nádrž je v celé ploše a v celé výšce vodního sloupce zarostlá vodním morem kanadským (Elodea canadensis).  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina) v ČR.  

Zranitelnost:

Regulování vodní hladiny (rybník Vočert i Lazy se loví na podzim). V některých letech nedojde do jarního období k doplnění vody na plný stav.
Dalším negativním prvkem je chov polodivokých kachen ničících litorální vegetaci. Mohou být i potenciálními predátory pulců obojživelníků. Negativní vliv má blízká komunikace, kde dochází k usmrcování obojživelníků projíždějícími automobily (vzhledem k velmi nízké hustotě provozu jsou tyto ztráty spíše zanedbatelné).
Potenciální ohrožení představuje též odbahňování provedené vyhrnutím do litorálů a také zavážení litorálů inertním odpadem (stavební suť, což se zatím projevuje jen maloplošně).  

Management:

Manipulace s vodní hladinou, tak aby nebyly rybníky v jarních a letních měsících bez vody.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 22.9898
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 25.495.8604
Z toho ostatních přírodních biotopů: 22.535.1809
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.860425.49B/B/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.87843.82B/B/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty4.982021.67B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.15390.66B/B
L1 Mokřadní olšiny0.25441.10C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.41431.80B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.11640.50B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.15895.04B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky3.068013.34C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.01500.06B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hvožďany, Pozdyně

Kraj Jihočeský kraj:

Březí u Blatné  

Prameny:

Karlík P.Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. - Dipl. Práce, depon in: Knihovna kat. bot. Př FUK Praha, Muzeum Příbram.2001
Hlaváček R.Zpráva o botanickém výzkumu vybraných rybníků na Hvožďansku (okr. Příbram). - ms. [depon. in AOPK ČR].2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.