Homepage

CZ0213064 - Rožmitál pod Třemšínem

Rozloha: 56.8823 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°52'13'' v.d., 49°35'2'' s.š.
Nadmořská výška: 533 - 578 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území cca 1,5 km j. od Rožmitálu pod Třemšínem (město cca 15 km jz. od Příbrami), z. od komunikace Rožmitál pod Tř. - Bezděkov pod Tř. o ploše cca 55 ha, okr. Příbram.  

Ekotop:

Geologie: Podklad území tvoří prvohorní písčité břidlice, droby a slepence.
Geomorfologie: Území leží v jz. výběžku Benešovské pahorkatiny.
Reliéf: Území se nachází na sv. úpatí kóty Štěrbina (753 m n. m.), částečně v lesní oblasti, částečně v bezlesí.
Pedologie: Na většině území dominují dystrické kambizemě, v severním výběžku se vyskytují gleje.
Krajinná charakteristika: Plochá krajina zahrnující pět nádrží, vlhké louky a les.  

Biota:

Lokalita zahrnuje pět vodních reprodukčních nádrží různého charakteru. Některé rybníčky jsou poměrně eutrofní s výskytem Typha latifolia, jiné jsou mezotrofní s výskytem bublinatky jižní (Utricularia australis) a lakušníku vodního (Batrachium aquatile).
Louky jsou vlhké, většinou kosené a poměrně kulturní. Jedná se o bezkolencové (T1.9) a pcháčové (T1.5) louky. Místy se vyskytují luční lada a také přechody do smilkových trávníků. Vyskytuje se zde bohatá populace upolínu nejvyššího (Trollius altissimus).
Les je převážně jehličnatý s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a smrkem ztepilým (Picea abies) (X9.A), většinou s řidším podrostem (Vaccinium sp.) a s vtroušenými enklávami podmáčených olšin (Alnus sp.) a vrbových porostů (Salix sp.). V místech s řidším zápojem jsou porosty vysokostébelných ostřic. V území se vyskytuje rovněž poměrně rozlehlý mokřad cca 600 m2.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit druhu v ČR, populace je velmi početná a stabilizovaná. Větší počet reprodukčních nádrží, jejich rozdílný charakter (rozložení různých rizik) a kvalitní terestrické zázemí zaručují velmi dobrou prognózu lokality do budoucna.  

Zranitelnost:

Dvě reprodukční nádrže vysychají, 1. periodicky, 2. má porušenou hráz.  

Management:

Současný management je vyhovující - louky jsou kosené, nádrže se nevyužívají k intenzivnímu chovu ryb.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 56.8823
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.250.1423
Z toho neprioritních naturových biotopů: 20.9211.9009
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.544.8585
Z toho X biotopů: 12.837.3004
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.12090.21A/B/-Ne
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0.12090.21A/B/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.14310.25C/C/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.14310.25C/C/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.11240.19A/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.11240.19A/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)11.317619.89C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky11.317619.89C/C/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.31930.56D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.31930.56D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.02990.05B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.02990.05B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.12280.21C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01870.03D/B
L1 Mokřadní olšiny0.36220.63C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.10660.18C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.10090.17B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00630.01D/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00710.01B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky3.96626.97D/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.00940.01A/A
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.08060.14B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.07770.13C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky6.993812.29
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.13180.23
X12 Nálety pionýrských dřevin0.17480.30
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bezděkov pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.