Homepage

CZ0213063 - Rakovník - za koupalištěm

Rozloha: 9.9976 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°45'18'' v.d., 50°6'5'' s.š.
Nadmořská výška: 315 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vlhké louky na pravém břehu Lišanského potoka (levostranný přítok Rakovnického potoka), sv. podél železniční tratě Rakovník – Lužná, cca 1 km z. od Rakovníka.  

Ekotop:

Geologie: Na podkladu prvohorních břidlic jsou uloženy kvartérní sedimenty – říční a potoční štěrky a písky, místy i sprašové hlíny.
Geomorfologie: Lokalita se nachází na rozhraní Lánské a Rakovnické pahorkatiny.
Reliéf: Mělké údolí Lišanského potoka.
Pedologie: Fluvizemě a gleje.
Krajinná charakteristika: Pás vlhkých luk v mělkém údolí potoka, na JZ ohraničený železniční tratí, na SV Lišanským potokem a lesem. Přes louky vede náhon Lišanského potoka k Tyršovu koupališti v Rakovníku.  

Biota:

V nivě potoka se vyskytují společenstva vlhkých luk, kvůli absenci obhospodařování však už degradovaná, místy zarůstající rákosem a náletem. Potok je lemován břehovými porosty. Ve fragmentech se vyskytují méně degradované vlhké louky s krvavcem totenem.  

Kvalita a význam:

Zbytky vlhkých luk hostí bohatou populaci vzácných modrásků – modráska bahenního (Maculinea nausithous) a m. tečkovaného (M.teleius).  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena především postupnou degradací – struktura složení luk se za posledních cca 50 let značně změnila tím, jak bylo upouštěno od hospodaření. Do jižní části lokality zasahuje investiční záměr revitalizace Lišanského potoka a vybudování rybníka v prostoru nad Tyršovým koupalištěm, lokalita by však přímo dotčena být neměla.  

Management:

Louky je nutno pravidelně kosit před dobou letu imág, tedy v době "normální" červnové senoseče, nikoli však později. Absolutně nepřípustná je druhá seč (otava). Sečení, nejlépe ruční, musí být prováděno nikoli celoplošně, ale mozaikovitě, v pruzích, šachovnicově, případně s ponechanými širokými lemy (kosené části střídat obrok).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.9976
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 52.035.2024
Z toho X biotopů: 41.084.1075
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.16441.64B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.33453.34C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.887738.88B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.12571.25C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.69016.90C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.05230.52
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.30453.04
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.60686.06
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.268922.69
X12 Nálety pionýrských dřevin0.13431.34
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.32983.29
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.41094.10
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Chlum u Rakovníka, Rakovník  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.