Homepage

CZ0213061 - Týnecké mokřiny

Rozloha: 77.0749 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°23'24'' v.d., 50°2'57'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 204 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tůně na pravém břehu Labe mezi Veletovem a Týncem nad Labem.  

Ekotop:

Geologie: Podloží území tvoří labské štěrkopísky uložené na křídových (spodní turon) slínovcích.
Geomorfologie: Hranice mezi Východolabskou tabulí a výběžkem Železných hor.
Reliéf: Ploché území s řadou terénních depresí (tůní) s navazujícími loukami.
Pedologie: Na štěrkopíscích jsou vyvinuty nivní hlíny, gleje a výplně mrtvých říčních ramen. Na nich jsou vyvinuty glejové fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Leží ve výběžku východní hranice Středočeského kraje, v široké labské nivě zasažené postupnou regulací toku Labe, málo zalesněné, převážně intenzivně zemědělsky obhospodařované, dominantou je nedaleký vrch Šibeník.  

Biota:

V území (PR Týnecké mokřiny) je zachycena mozaika společenstev stojatých vod (svaz Nymphaeion) tvořených plovoucími, vzplývavými a ponořenými vyššími rostlinami, rákosinami (svazu Phragmition communis, M1.1) a vrbovými porosty. Na mokřady navazují obhospodařované louky s různou úrovní hladiny podzemní vody se společenstvy vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae (M1.7), vlhkých luk svazu Alopecurion (T1.4) až Calthion (T1.5), střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion (T1.9) až mezofilních ovsíkových luk (T1.1). Území je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm ptáků. Bohatá je především fauna drobného ptactva, vázaného na vodu a mokřady, např. moudivláček lužní (Remiz pendulinus), čtyři druhy rákosníků (rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), r. zpěvný (A. palustris), r. velký (A. arundinaceus) a r. proužkovaný (A. schoenobaenus)), cvrčilka zelená (Locustella naevia).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita pro kuňku ohnivou (Bombina bombina) v Polabí.  

Zranitelnost:

Ohroženo zanášením bahnem, eutrofizací a nadměrnou násadou.  

Management:

Na rybářsky obhospodařovaných vodních plochách podpořit rozvoj litorálu. Po souvislém zárůstu některých částí lokality orobincem, je možné přistoupit k vytvoření malých volných vodních ploch.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 77.0749
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.690.5366
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.470.3669
Z toho ostatních přírodních biotopů: 88.7668.4176
Z toho X biotopů: 9.387.2365
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.13920.18B/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.13920.18B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.22770.29C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.22770.29C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.53660.69C/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.53660.69C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.83471.08B/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.16550.21C/B
L1 Mokřadní olšiny0.34930.45C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod37.591748.77A/A
M1.4 Říční rákosiny0.03710.04C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic9.509512.33A/B
T1.4 Aluviální psárkové louky19.929825.85B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.16980.22
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.09550.12
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.01910.02
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami2.27232.94
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.32211.71
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace3.35774.35
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Týnec nad Labem

Kraj Pardubický kraj:

Kojice, Labské Chrčice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.