Homepage

CZ0213059 - Třebichovická olšinka

Rozloha: 0.4477 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°4'44'' v.d., 50°11'9'' s.š.
Nadmořská výška: 290 - 300 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází na JV okraji obce Třebichovice na úpatí Vinařické hory, cca 9 km sz. od Kladna.  

Ekotop:

Geologie: Arkózové pískovce až arkózy s vložkami slepenců (karbon, stefan – spodní červené souvrství), dokládán je i zbytek čtvrtohorních pěnovců na vývěrech pramenů z Vinařické hory; to vše je překryto čtvrtohorními nivními uloženinami.
Geomorfologie: Slánská tabule, nadmořská výška je 270 m.
Reliéf: Plochá niva pravého břehu Knovízského (Vinařického) potoka při úpatí Vinařické hory.
Pedologie: Půdním typem jsou fluvizemě až fluvizemě glejové, které jsou celoročně vlhké až podmáčené vodou Vinařického potoka a ve východní části minerálně obohacenými prameny, které vyvěrají na úpatí Vinařické hory. Zastoupeny jsou i organozemě (slatiny). Místy jsou vysráženy pěnovce.
Krajinná charakteristika: Leží v zemědělsky intenzivně využívané oblasti, pod západním svahem Vinařické hory na jižním okraji obce Třebichovice.  

Biota:

Je zde vyhlášena PP Třebichovická olšinka. Ve střední části území se nachází bažinná olšina (Alnion glutinosae) s bohatým výskytem ohrožené bledule jarní (Leucojum vernum). Olšina je obklopena trvale podmáčenými vysokostébelnými a vysokobylinnými loukami (zejména společenstvy svazu Calthion). Ve vlhčích částech se hojně vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a bledule jarní (Leucojum vernum), v sušších je pravidelně nalézána hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum). Ve východní části pod bývalým drážním tělesem se nachází rozvolněná rákosina s charakteristickými bulty ostřice trsnaté (Carex cespitosa) a hojným výskytem kostivalu českého (Symphytum bohemicum). Vedle výše zmíněných druhů zde byla zaznamenána malá populace kriticky ohrožené přesličky pestré (Equisetum variegatum). Prameniště je význačné mohutným srážením pěnovců, které vypadávají z prameništní vody v podobě drobných pěnovcových inkrustací. Významně ovlivňují zdejší malakocenózy, což se projevuje nejen druhovou bohatostí prameniště, ale i kvantitativním zastoupením jednotlivých druhů. Z významných doprovodných druhů si také zaslouží zmínky drobný plž Vallonia enniensis.  

Kvalita a význam:

Izolovaný výskyt vrkoče útlého (Vertigo angustior) v oblasti hospodářsky využívaného území s převahou polního hospodářství; rovněž výskyt řady dalších citlivých druhů: např. vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo), údolníček rýhovaný (Vallonia enniensis a kuželík tmavý (Euconulus praticola).  

Zranitelnost:

Zarůstání vlhké louky může ohrozit populaci Vertigo angustior.  

Management:

Pravidelné ruční kosení vegetace, nejlépe v pozdním vegetačním období od konce srpna tak, aby nebyly poškozeny bulty. Zároveň je nutné odstraňování nahromaděné stařiny a náletů dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.4477
Z toho prioritních naturových biotopů: 38.060.1704
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 61.690.2762
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.170438.06B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.170438.06B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.276261.69B/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Třebichovice, Vinařice u Kladna  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.