Homepage

CZ0213058 - Lom na Plachtě

Rozloha: 0.7687 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°43'38'' v.d., 50°1'54'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 351 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tůně v žulovém lomu Na plachtě (kóta 391) u Třebohostic, okres Praha východ (5 km sv. od Říčan).  

Ekotop:

Geologie: Biotický granodiorit z pozdně variských magmatitů středočeského plutonu, blízko se nachází hranice oblasti proterozoických jílových břidlic, prachovců a drobů.
Geomorfologie: Východní okraj Pražské tabule, při hranici s Benešovskou pahorkatinou.
Reliéf: Nejvyšší bod ploché vyvýšeniny mezi údolími Doubeckého a Dobročovického potoka.
Pedologie: Luvizem typická.
Krajinná charakteristika: Lom na "říčanskou žulu", na jehož dně se nalézají 2 větší a několik menších periodických mělkých tůní. Břehy tůní zarostlé submerzní vegetací, v lomu jinak porosty náletových dřevin. V okolí pole.  

Biota:

Mělké tůně napájené pouze srážkami s bohatou submerzní vegetací, v okolí jívové, březové a akátové nálety. Hrana lomu je zčásti od pole oddělena křovinami (Rosa sp.).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita pro kuňku ohnivou (Bombina bombina) i čolka velkého (Triturus cristatus) ve Středočeském kraji, bohatá batrachocenóza.  

Zranitelnost:

Ohroženo eutrofizací a vysycháním, hrozbu by představoval i výsadek ryb.  

Management:

Citlivé odstranění sedimentu, redukce porostů orobince, částečná redukce dřevin při březích kvůli zastínění lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.7687
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 69.970.5379
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.920.1685
Z toho X biotopů: 6.970.0536
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.137617.90B/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.137617.90B/A/-
4030Evropská suchá vřesoviště 0.00270.35-/-/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.00270.35-/-/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.167821.82B/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.167821.82B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.168721.94B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.168721.94B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00610.79B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00610.79B/A/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.0557.15-/-/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.05507.15-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.141018.34-/-
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.01101.43B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01652.14-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.05366.97
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCCCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Třebohostice u Škvorce  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.