Homepage

CZ0213051 - Oškobrh

Rozloha: 94.1636 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°13'53'' v.d., 50°8'52'' s.š.
Nadmořská výška: 242 - 285 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží asi 1,5 km jv. Od Vlkova pod Oškobrhem, 7 km v. od Poděbrad.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita je tvořena horninami svrchní křídy, především turonskými opukami.
Geomorfologie: Území leží ve východní části Středolabské tabule.
Reliéf: Lokalita se nachází na výrazném vrchu v Polabské nížině.
Pedologie: Na opukách jdou vyvinuty typické pararendziny.
Krajinná charakteristika: Lesy porůstající tento výrazný vrch v Polabí jsou v části střídány teplomilnými trávníky, takže celkový charakter je lesostepní. Lokalita kontrastuje s okolní zemědělskou, intenzivně využívanou krajinou.  

Biota:

Území je převážně pokryto lesem. Vyskytují se zde teplomilné bazifilní doubravy (L6.1), v nichž se vyskytuje řada vzácnějších druhů: kamejka modronachová
(Lithospermum purpurocaeruleum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), oman vrbolistý (Inula salicina), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) na jižních svazích plochy lesostepního charakteru, dále hercynské dubohabřiny (L3.1) a také menší plochy jehličnatých výsadeb.
Na JZ svazích se vyskytují kvalitní teplomilné trávníky (T3.4D) s výskytem řady ohrožených druhů: černohlávek dřípený (Prunella laciniata), plamének přímý (Clematis recta), na okraji pole pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis) aj.  

Kvalita a význam:

Významný krajinný fenomén, refugium xylofágního hmyzu.  

Zranitelnost:

Ohrožení tkví v případném odstraňování starého dřeva (pařezů, kmenů), poškození by mohla způsobit též těžba dřeva. Na části území probíhala v minulosti omezená těžba opuky, která by měla případně nepřímý vliv na populace hmyzu.  

Management:

Ponechání skupin starých stromů jako výstavků, dále ponechání torz a zbytků stromů, padlých kmenů a silných větví na místě. Po kácení kmenů je nutno ponechat pařezy (které představují jeden z nejdůležitějších biotopů pro larvy roháče).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 94.1636
Z toho prioritních naturových biotopů: 30.7728.9828
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.5350.4113
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.860.811
Z toho X biotopů: 14.7113.8538
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 14.920815.84B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)14.920815.84B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 35.490537.69C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny35.490537.69C/B/-
91H0Panonské šípákové doubravy 28.982830.77C/C/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy28.982830.77C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.68540.72C/C
T4.1 Suché bylinné lemy0.06970.07C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.05590.05C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.06150.06
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.15990.16
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla3.95544.20
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami4.42814.70
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.22211.29
X11 Paseky s nitrofilní vegetací3.80304.03
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.22380.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
roháč obecnýP
Lucanus cervusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dobšice u Žehuně, Odřepsy, Opolany, Oškobrh  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.