Homepage

CZ0213048 - Mydlovarský luh

Rozloha: 3.9515 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°55'0'' v.d., 50°10'28'' s.š.
Nadmořská výška: 177 - 179 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Farský potok protéká severním okrajem Mydlovarského luhu, tvoří spojku mezi Vlkavou a Labem, leží cca 8 km Z. od Nymburka.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří křídové (střední turon) vápnité slínovce.
Geomorfologie: Centrální část Středočeské tabule.
Reliéf: Území je tvořeno soustavou mrtvých labských ramen, (ramena jsou v různém stupni zazemnění, je vytvořena celá hydroserie mokřadů až po uzavřené plochy, které jsou využívány jako kosené louky) a plochou snížené říční terasy. Hlavní částí je přirozeně meandrující Farský potok, který je součástí toku Vlkava.
Pedologie: Vyvinuta je červenohnědá fluvizem s plochami glejů a organozemí.
Krajinná charakteristika: Součást komplexu luhu na pravém břehu Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Ostrou.  

Biota:

Lokalita leží v lužním lese, kde převládajícím typem lesních porostů jsou společenstva jilmových doubrav (Querco-Ulmetum), a to ve vlhčím i sušším typu. V jarních měsících se setkáme s rozsáhlými porosty geofyt, za zmínku stojí především ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis). V okolí Farského potoka jsou podmáčené olšiny s řadou periodicky zaplavovaných depresí. Z živočichů se vyskytují rosnička zelená (Hyla arborea), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ledňáček říční (Alcedo atthis), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) i vodní plž Anisus spirorbisa.  

Kvalita a význam:

Spojka mezi Vltavou a Labem představuje vhodnou lokalitu pro existenci populace hořavky duhové.  

Zranitelnost:

Dnes běžně obhospodařovaný lužní les je zčásti narušený výsadbou cizích dřevin a ohrožený záplavami znečistěných vod Labe a Farského potoka. Pro hořavku duhovou je důležitá stabilní populace hostitelských vodních mlžů.  

Management:

Detailně zhodnotit výskyt hořavky na lokalitě, na jehož základě lze případně navrhnout konkrétní managementová opatření. Pozn. Na Farském potoce byl proveden revitalizační zásah a terénní úpravy menšího rozsahu k podpoře posílení populace obojživelníků.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.9515
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.150.0063
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.541.9579
Z toho ostatních přírodních biotopů: 50.181.9829
Z toho X biotopů: 0.100.0042
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.433536.27A/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.433536.27A/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.0020.05C/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.00200.05C/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.00630.15C/C/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.00630.15C/C/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 0.522413.22B/B/-Ne
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty0.06791.71B/B/-
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty0.454511.50B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.09582.42B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.20965.30A/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00040.01A/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.14673.71C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.890922.54A/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.639516.18C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00390.09
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.00030.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořavka duhováP
Rhodeus sericeus amarusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Semice nad Labem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.