Homepage

CZ0213047 - Minartice

Rozloha: 2.7497 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°32'19'' v.d., 49°39'49'' s.š.
Nadmořská výška: 493 - 497 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník cca 600 j. od obce Minartice, při silnici, asi 7 km v. od Sedlčan.  

Ekotop:

Geologie: Granodiority středočeského plutonu
Geomorfologie: Území leží ve východní části benešovské pahorkatiny.
Reliéf: Mírně zvlněná krajina Středního Povltaví, rybník leží v mělké kotlině na mokřadu.
Pedologie: V okolí rybníka se nacházejí typické kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o rybník ležící v mírně zvlněné krajině, v jehož okolí je louka, pole a smíšený lesík (mozaika suchých acidofilních doubrav (L7.1) a lesních kultur s nepůvodními dřevinami (X9A - převaha Larix decidua).  

Biota:

Rybník s bohatě vyvinutým litorálním porostem s převahou orobinec širokolistý (Typha latifolia) a o. úzkolistý (T. angustifolia). Z vodních makrofyt se vyskytuje zejména rdesno obojživelné (Persicaria amphibia).  

Kvalita a význam:

Jedna z velmi bohatých lokalit kuňky ohnivé (Bombina bombina), bohatá a kvantitativně početná batrachocenóza.  

Zranitelnost:

Ohroženo zazemňováním a melioracemi.  

Management:

Zachovat stávající charakter lokality. V případě souvislého zapojení porostu orobince vytvořit malé plochy volné vodní hladiny.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.7497
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 9.230.2539
Z toho ostatních přírodních biotopů: 51.821.425
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.25399.23B/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.25399.23B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01750.63C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.407551.18B/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváC
Bombina bombinaCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bezmíř, Minartice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.